ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 

?
Решихме да публикуваме годишните си финансови отчети на Вашия сайт. Ще Ви изпратим отчетите на имейла, който сте посочили, но държим да получим хартиена фактура, за която ще изпратим наш служител да я получи на място при Вас. Каква е таксата в такъв случай?

Таксата за публикуване на този сайт е 10 лева. Допълнителна такса за хартиена фактура не дължите, защото допълнителната такса не е за издаването на фактурата, а е за евентулни пощенски разходи по изпращането и до Вас. След като ще дойде някой да я получи на място от нас, няма да има и допълнителна такса.


?
Управител съм на неработещо предприятие и сега научих, че заедно с годишния финансов отчет трябва да публикуваме и годишен доклад за дейността. Вярно ли е това и какво представлява този годишен доклад за дейността?

Дали ще изготвяте и публикувате годишен доклад за дейността на предприято, зависи от неговата категория. Микро и малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и не са инвестиционни дружества или финансови холдингови дружества, могат да не изготвят и публикуват годишен доклад за дейността, ако в бележка под линия в баланса им е посочена информация по чл.187д от Търговския закон за придобити собствени акции. Щом Вашето предприятие не е извършвало дейност, независимо от това какво е то- ООД, ДЗЗД или нещо друго, и не е част от група, то то не подлежи на задължителен финансов одит. Следователно, на основание чл.42 от Закона за счетоводството за него не сте задължени да изготвяте годишен доклад за дейността, който да бъде приеман от общото събрание на съдружниците и публикуван.


?
Искаме да публикуваме на Вашия сайт отчетите на ДЗЗД, на което съм управител. Отчетите ще изпрам на имейла, който сте посочили и хартиена фактура няма да искаме. В крайна сметка каква сума трябва да Ви преведем?

Трябва да преведете таксата за публикуването на отчети- 10 лв и нищо повече.


?
Публикувахаме годишните си финансови отчети във Вашия сайт и моля да ни обясните как да ги открием?

Публикуваните си отчети можете да окриете чрез машината за търсене на сайта. Тя се намира горе, в ляво на сайта, както е указано на тази картинка. Можете да откриете Вашето ГФО по два начина- чрез име, адрес, представляващ или част от тях или чрез БУЛСТАТ/ЕИК на предприятието.
В първия случай въведете името, адреса или името на представляващия или част от тях в първото поле и натиснете бутон "Търси в отчети".
Вторият начин е да въведете БУЛСТАТ/ЕИК-а на предприятието във второто поле и отново да натиснете същия бутон. Ще се появи един или няколко резултата от търсенето. Срещу данните на предприятието натиснете иконката за прикачен файл и ще се отвари отчетът на Вашето предприятие. Ако желаете можете да запишете точното местонахождение на отчета в сайта от прозореца на браузъра най-горе като ползвате копи-пейст или за по-удобно да продължите да ползвате машината за търсене, когато искате да видите или покажете Вашето ГФО.?
Едва преди няколко дни научих, че за недействащото ни ДЗЗД трябвало да публикуваме отчети в интернет. Оказа се, че за 2017, 2018 и 2019 г сме пропуснали всички срокове. Какво да правим сега? 

Сроковете сте пропуснали, но винаги е по-добре, когато изпълните задълженията си, макар и след сроковете. Ако Вашето ДЗЗД не е извършвало дейност през тези години, сте можели да публикувате вместо ГФО, декларации по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч, но това е облекчение, което може да се ползва в определен срок- до 2018 г това беше 31-ви март на следващата календарна година, а от миналага година срокът е 30-ти юни на следващата календарна година.
Тъй като при Вас очевидно тези срокове са изпуснати, сега можете да публикувате нулеви ГФО. Макар и изпратени със закъснение, ние ще ги публикуваме.
Ако през 2020 г, бяхте изпратили декларация за липса на дейност за 2019 г, нямаше да има нужда през тази година да публикувате такава декларация за 2020 г, но тъй като сте пропуснали това свое задължение, сега до 30.06.2021 г, трябва да публикувате такава декларация, че през 2020 г Вашето предприятие не е извършвало дейност по смисъла на § 1, т. 30 от ДР на ЗСч.


?
Избрахме Вашия сайт да публикуваме годишните си финансови отчети. Какво трябва да направим- първо да Ви изпратим отчетите или първо да Ви наредим сумата от 10 лева за публикуване?

Няма никакво значение в какъв ред ще направите нещата. Когато при нас пристигнат и отчетите, и наредената сума до 24 часа, а в действителност възможно най-бързо, ще публикуваме отчетите Ви и ще Ви изпратим на имейла, от който сте ни изпратили отчетите, фактурата за извършената от нас услуга.


?
Главен счетоводител съм на гражданското дружство по ЗЗД и искаме да публикуваме отчетите на дружеството при Вас. Интересува ме, мога ли да Ви изпратя отчетите в екселски формат, както се генерират от счетоводната програма или трябва да ги разпечатаме подпишем и тогава да Ви ги изпратим?

Ако ни изпратите файловете направо, както ги е генерирала програмата те ще бъдат без подпис и печат. Т.е. това изобщо няма да бъдат документи, респективно отчети. Това ще бъдат просто едни попълнени бланки. А за да изпълните задълженията си по закон, Вие трябва да публикувате годишни финансови отчети. Следователно публикуването на така генерираните от програмата Ви файлове няма да бъде изпълнение на закона. Трябва да ги разпечатате, да се подпишат и подчетат и така да се публикуват. Ние, разбира се, няма да върнем или откаже публикуването на такива файлове, но Вие няма да сте изпълнили законовото си задължение и това не е добре за Вас.


?
Ако фирмата ми- ЕООД не е осъществявала през последните няколко години дейност, трябва ли да публикувам годишния си финансов отчет /ГФО/?

Съставените до 2016 г включително, годишни финансови отчети /ГФО/, следваше да бъдет публикувани до 30 юни на следващата година. В сила от 01.01.2018 г, предприятията, които не са осъществявали дейност по смисъла на § 1, т.30 от ЗСч, вместо ГФО, са задължени в срок до 31 март на следващата календарна година да публикуват декларация, с която декларират това обстоятелство. От миналага година- 2020 г, тези срокове са променени и сега срокът за публикуване на декларациите за липса на дейност е 30-ти юни, а за годишните финансови отчети- ГФО е 30-ти септември на следващата календарна година.

Това означава, че е необходимо до ГФО 2016 г да публикувате своите ГФО, макар и със закъснение, а за 2017 г, 2018 г и 2019 г да публикувате декларации, с които декларирате, че не сте осъществявали дейност през тези години. Ако обаче през 2019 г не сте извършвали дейност и през 2020 г вече сте декларирали това обстоятелство, то през 2021 г нямате задължение да подавате декларация и за 2020 г, ако липсата на дейност е продължила, тъй като за периодите, започващи на и от 01.01.2019 г, декларирането на липса на дейност се извършва еднократно.


?
Управител съм на ДЗЗД и трябва да публикуваме годишни финансови отчети в издание, като Вашето, но не разбрах, освен самите отчети, какво още се публикува- данъчната декларация, протокол от общото събрание и какво още?

На публикуване подлежат годишните финансови отчети и нищо друго. Т.е баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал, справка за дълготрайните активи и приложение. Ако сте микропредприятие, от Вашия годишен финансов отчет може да публикувате само баланс.
Годишната данъчна декларация не е част от годишния финансов отчет и не се публикува.
Протоколът от общото събрание също няма изискване да се публикува. Законът за счетоводството изисква публикувания отчет да е приет от Общото събрание, но никъде не изисква да се публикува и протокол.
В търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ до миналата година изискваха протоколите от общите събрания, като доказателство, че отчетите са приети, на основание чл.62, ал.2 от Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, а сега- декларация по образец, но тя се отнася само за ТРРЮЛНЦ, не и за публикуване на отчети на друго място, каквито са специализираните интернет сайтове, какъвто е този.


?
Управител съм на ООД, което е регистрирано през 2017 г и до сега не сме публикували отчети. Разбрах, че вече съм изпуснал всички срокове, в които е трябвало да публикувам отчетите си в търговския регистър, но се чудех дали мога да ги публикувам вместо там, при Вас. Дали това ще мине?

Винаги можете да публикувате при нас всякакви отчети, но с това не изпълнявате законовите си задължения, ако те са да ги публикувате в търговския регистър. Т.е. нито този, нито който и да е подобен сайт за публикуване на отчети НЕ МОЖЕ да замести търговския регистър към Агенция по вписванията, ако сте задължени да публикувате там и с публикуването в такъв сайт не можете да избегнете глоба, ако служителите на НАП решат да Ви глобят. 
Съветът ми е възможно най-бързо да поискате публикуването на Вашите годишни финансови отчети за пропуснатите години в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел- ТРРЮЛНЦ. Преди време от НАП обещаха да проявят повече снизходителност, когато макар и със закъснение, все пак, документи за публикуването на отчетите са подадени.                                                                                                                                       .
Посете новия ни сайт за регистрация на фирми!
                            

Този сайт ползва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране и ако продължите да взаимодействате с него, ние приемаме, че сте съгласни с това. Моля, ако не сте съгласни с ползването на бисквитки от наша страна, прекратете ползването на сайта.