ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• Според Министерство на финансите, една част от недействащите предприятия, не са длъжни да публикуват декларации за неактивност
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


Вижте в "Кой, къде и до кога трябва да публикува годишните си финансови отчети- ГФО?" подробности за промените в режима за публикуване на ГФО!
Указание № УК-2/ 05.06.2017 г на Министъра на финансите относно прилагане на гл.шеста "Публичност на финансовите отчети" от Закона за счетоводството


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2013 г, 2014 и 2015 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите

Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2017 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи

- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2017 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2017 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи

Данъчни и бизнес закони към 17.01.2017 г

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, какво се случва
с непререгистрираните в срок търговци, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Проверка в Централния регистър към Министерство на правосъдието за вписани в обществена полза юридически лица с нестопанска цел

Търговски регистър

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

"АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО - ХАРАЛАМБОВИ";   Булстат/ЕИК: 176728048
Годишен финансов отчет за 2016 г на "АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО - ХАРАЛАМБОВИ", със седелище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.АЛЕКСАНДРОВСКА № 34, ет.3, представляващ: КАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ХАРАЛАМБОВ и съставител на отчета: СК Даникс ЕООД
 
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ЙОСИФОВА,ИВАНОВ И ПЕТРОВ";   Булстат/ЕИК: 176889140
Годишен финансов отчет за 2017 г на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ЙОСИФОВА, ИВАНОВ И ПЕТРОВ", със седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Красно село, ул. ДАМЯН ГРУЕВ №1, ет.4, представляващ: ИВА ИВАЙЛОВА ЙОСИФОВА-ТАКЕВА
 
ДЗЗД "ЕМ ДЖИ ЕМ ВАРНА";   Булстат/ЕИК: 177057577
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДЗЗД "ЕМ ДЖИ ЕМ ВАРНА", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. МОРСКА СИРЕНА №41, ет.3, ап.5, представляващ: МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА и съставител на отчета: Петя Сълчева-Аврамова
 
ДЗЗД "ИНЖЕНЕРИНГ ИЗГРЕВ 11";   Булстат/ЕИК: 177030968
Годишен финансов отчет за 2016 г на ДЗЗД "ИНЖЕНЕРИНГ ИЗГРЕВ 11", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. ДЕБЪР №58, ет.7, ап.офис 6 и представляващ: НЕЛИ СТОЯНОВА ПЕТРОВА
 
КОНСОРЦИУМ "ИНВЕСТСТРОЙ";   Булстат/ЕИК: 176968513
Годишен финансов отчет за 2016 г на КОНСОРЦИУМ "ИНВЕСТСТРОЙ", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. ДЕБЪР 58, ет.7, офис 7 и представляващ: НЕЛИ СТОЯНОВА ПЕТРОВА
 
СДРУЖЕНИЕ "ФОНДАЦИЯ В ПАМЕТ НА ВАРНЕНСКИ И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ Д-Р КИРИЛ";   Булстат/ЕИК: 176614379
Годишен финансов отчет за 2015 г на СДРУЖЕНИЕ "ФОНДАЦИЯ В ПАМЕТ НА ВАРНЕНСКИ И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКИ МИТРОПОЛИТ Д-Р КИРИЛ", със седалище и адрес на управление: гр.Варна, р-н Младост, ул. ФАНТАЗИЯ №40 и представляващ: ХРИСТО ПЕТРОВ ХРИСТОВ
 
Сдружение за култура Монтана България;   Булстат/ЕИК: 176420876
Годишен финансов отчет за 2014 г на Сдружение за култура Монтана България, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана, община Монтана, област Монтана, представляващ: Анри Милчев Михайлов и съставител на отчета: Радка Трифонова Филипова
 
Сдружение „ЦЕНТЪР ЗА АНАЛИЗИ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕ“;   Булстат/ЕИК: 176919338
Годишен финансов отчет за 2016 г на Сдружение „ЦЕНТЪР ЗА АНАЛИЗИ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Овча купел, ул. Монтевидео 21, представляващ: Иван Йорданов Костов
 
„Енергийно Саниране Мездра“ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177143542
Годишен финансов отчет за 2016 г на „Енергийно Саниране Мездра“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Зона Б-5, бл. 7, вх. А, ет. 9, представляващ: Младен Христов
 
„Консорциум Зара Консепт“ ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177046890
Годишен финансов отчет за 2016 г на „Консорциум Зара Консепт“ ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Сини вир“ 15, представляващ: Атанас Христов
 
„Спортна зала – Рудозем“;   Булстат/ЕИК: 176548908
Годишен финансов отчет за 2016 г на „Спортна зала – Рудозем“, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ 205, представляващ: Пламен Трифонов
 
"А СЕРТ ЕВРОПЕЙСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СЕРТИФИЦИРАНЕ" АД;   Булстат/ЕИК: 175348566
Годишен финансов отчет за 2014 г на "А СЕРТ ЕВРОПЕЙСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СЕРТИФИЦИРАНЕ" АД;, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, бул. Ген. Скобелев № 36, ет. 2, ап. 6, представляващ: Стефанос Билас и съставител на отчета: Бианка Георгиева
 
"АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО - ХАРАЛАМБОВИ";   Булстат/ЕИК: 176728048
Годишен финансов отчет за 2017 г на "АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО - ХАРАЛАМБОВИ", със седелище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.АЛЕКСАНДРОВСКА № 34, ет.3, представляващ: КАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ХАРАЛАМБОВ
 
"АЙСУН- 97" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148048170
Годишен финансов отчет за 2014 г на "АЙСУН- 97" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Суворов, ул."Перущица" 39В, представляващ Гюлбахар Реджебова и съставител на отчета Димитричка Ганчева
 
"АЙХИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 117671535
Годишен финансов отчет за 2014 г на "АЙХИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: област Русе, община Бяла, с. Ботров, представляващ Четин Хълмиев Мехмедов и съставител на отчетите Светлана Любомирова Чернева
 
"АЙХИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 117671535
Годишен финансов отчет за 2015 г на "АЙХИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: област Русе, община Бяла, с. Ботров, представляващ Четин Хълмиев Мехмедов и съставител на отчетите Светлана Любомирова Чернева
 
"АЙХИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 117671535
Годишен финансов отчет за 2016 г на "АЙХИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: област Русе, община Бяла, с. Ботров, представляващ Четин Хълмиев Мехмедов и съставител на отчетите Светлана Любомирова Чернева
 
"АКВАБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177027032
Годишен финансов отчет за 2016 г на "АКВАБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Тролейна" 2, ет.2, офис 8 и представляващ: Йордан Димов Йорданов
 
"АКЦИОН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 127638779
Годишен финансов отчет за 2012 г на "АКЦИОН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул." Васил Друмев "12, представляващ: Петър Илиев Караганчев и съставител на отчета: Силвия Герчева Химирска
 
"АКЦИОН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 127638779
Годишен финансов отчет за 2013 г на "АКЦИОН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул." Васил Друмев "12, представляващ: Петър Илиев Караганчев и съставител на отчета: Силвия Герчева Химирска
 
"АКЦИОН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 127638779
Годишен финансов отчет за 2014 г на "АКЦИОН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул." Васил Друмев "12, представляващ: Петър Илиев Караганчев и съставител на отчета: Силвия Герчева Химирска
 
"АКЦИОН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 127638779
Годишен финансов отчет за 2015 г на "АКЦИОН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул." Васил Друмев "12, представляващ: Петър Илиев Караганчев и съставител на отчета: Силвия Герчева Химирска
 
"АЛЕКС ГРУП" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176843246
Годишен финансов отчет за 2015 г на "АЛЕКС ГРУП" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, Колхозен пазар, обект № 549 и представляващ: Живко Димитров Желев
 
"АЛЕКС" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175445502
Годишен финансов отчет за 2014 г на "АЛЕКС" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Ф.Каниц" 26, представляващ: Минка Димитрова
 
"АНИ 2013" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176447108
Годишен финансов отчет за 2014 г на "АНИ 2013" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ЖК СВ. ИВАН РИЛСКИ, БЛ.57, ЕТ.7, АП.19, представляващ: ЗЛАТКА ИЛИЕВА и съставител на отчета: ПАЙЕР ООД
 
"АНИ ВЕС" Неперсонифицирано дружество;   Булстат/ЕИК: 103613511
Годишен финансов отчет за 2014 г на "АНИ ВЕС" Неперсонифицирано дружество, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Д.Василев" 15, управител: Ана Василева Грекова и съставител на отчетите Ана Василева Грекова
 
"АНИ ВЕС" Неперсонифицирано дружество;   Булстат/ЕИК: 103613511
Годишен финансов отчет за 2015 г на "АНИ ВЕС" Неперсонифицирано дружество, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Д.Василев" 15, управител: Ана Василева Грекова и съставител на отчетите Ана Василева Грекова
 
"АНИМАЛС 2012" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176255403
Годишен финансов отчет за 2014 г на "АНИМАЛС 2012" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: м-ст Св.Никола, 115, представляващ Ася Вескова Ангелова и съставител на отчета Анжела Енева
 
"АНИМАЛС 2012" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176255403
Годишен финансов отчет за 2015 г на "АНИМАЛС 2012" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: м-ст Св.Никола, 115, представляващ Ася Вескова Ангелова и съставител на отчета Анжела Енева
 
"АНИМАЛС 2012" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176255403
Годишен финансов отчет за 2016 г на "АНИМАЛС 2012" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: м-ст Св.Никола, 115, представляващ Ася Вескова Ангелова и съставител на отчета Анжела Енева
 
"АРИЕ ИНТЕЛЕКТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175863096
Годишен финансов отчет за 2014 г на "АРИЕ ИНТЕЛЕКТ" ДЗЗД с ДДС ид № BG175863096, със седалище: гр.Силистра, ул."Оборище" 2, представляващ Николета Радева
 
"АРИЕ ИНТЕЛЕКТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175863096
Годишен финансов отчет за 2015 г на "АРИЕ ИНТЕЛЕКТ" ДЗЗД с ДДС ид № BG175863096, със седалище: гр.Силистра, ул."Оборище" 2, представляващ Николета Радева
 
"АРИЕ ИНТЕЛЕКТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 175863096
Годишен финансов отчет за 2016 г на "АРИЕ ИНТЕЛЕКТ" ДЗЗД, със седалище: гр.Силистра, ул."Оборище" 2, представляващ Николета Радева
 
"АРТИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103835501
Годишен финансов отчет за 2014 г на "АРТИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Мир", бл.5, вх.Б, представляващ Татяна Кундева и съставител на отчетите Татяна Кундева
 
"АРТИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103835501
Годишен финансов отчет за 2015 г на "АРТИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Мир", бл.5, вх.Б, представляващ Татяна Кундева и съставител на отчетите Татяна Кундеваv
 
"АРТИ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 103835501
Годишен финансов отчет за 2016 г на "АРТИ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул."Мир", бл.5, вх.Б, представляващ Татяна Кундева и съставител на отчетите Татяна Кундева.
 
"АТАНАСОВИ МАРКЕТ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 177066327
Годишен финансов отчет за 2016 г на "АТАНАСОВИ МАРКЕТ", със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, р-н Западен, ул. СОЛУНСКА спирка 306 r и представляващ: ПЕНКА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА
 
"АТИНА 2010" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176083206
Годишен финансов отчет за 2013 г на "АТИНА 2010" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул Янаки Жеков 4 и представляващ: Огнян Чакъров
 
"АТИНА 2010" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176083206
Годишен финансов отчет за 2014 г на "АТИНА 2010" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул Янаки Жеков 4 и представляващ: Огнян Чакъров
 
"АТИНА 2010" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176083206
Годишен финансов отчет за 2015 г на "АТИНА 2010" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул Янаки Жеков 4 и представляващ: Огнян Чакъров
 
"АТИНА 2010" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176083206
Годишен финансов отчет за 2016 г на "АТИНА 2010" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул Янаки Жеков 4 и представляващ: Огнян Чакъров
 
"АТИНА 2010" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176083206
Годишен финансов отчет за 2017 г на "АТИНА 2010" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул Янаки Жеков 4 и представляващ: Огнян Чакъров
 
"Адвокатска къща Басаров и Гонов" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148006409
Годишен финансов отчет за 2014 г на "Адвокатска къща Басаров и Гонов" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Сливница 98, вх. 2, ет. 1, ап. 1 представляващ: Митко Емов Басаров, Паскал Детелинов Гонов съставител на отчета: Тери – 2006 ООД
 
"Адвокатска къща Басаров и Гонов" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148006409
Годишен финансов отчет за 2015 г на "Адвокатска къща Басаров и Гонов" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Сливница 98, вх. 2, ет. 1, ап. 1 представляващ: Митко Емов Басаров, Паскал Детелинов Гонов съставител на отчета: Тери – 2006 ООД
 
"Адвокатска къща Басаров и Гонов" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148006409
Годишен финансов отчет за 2016 г на "Адвокатска къща Басаров и Гонов" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Сливница 98, вх. 2, ет. 1, ап. 1 представляващ: Митко Емов Басаров, Паскал Детелинов Гонов съставител на отчета: РИЛ-2002 ООД – Румен Лилов
 
"Адвокатска къща Басаров и Гонов" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 148006409
Годишен финансов отчет за 2017 г на "Адвокатска къща Басаров и Гонов" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Сливница 98, вх. 2, ет. 1, ап. 1 представляващ: Митко Емов Басаров, Паскал Детелинов Гонов съставител на отчета: РИЛ-2002 ООД – Румен Лилов
 
"БДИН" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176088146
Годишен финансов отчет за 2014 г на "БДИН" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.София бул.Александър Стамболийски №134, представляващ: Янко Стоянов Шумков и съставител на отчет Анна Николова Иванова
 
"БЕГЛИК ЧАИР- РЕКУЛТИВАЦИЯ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176571636
Годишен финансов отчет за 2014 г та "БЕГЛИК ЧАИР- РЕКУЛТИВАЦИЯ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, УЛ.АКАД.АНДРЕЙ САХАРОВ № 1, ЕТ. 5, представляващ: Добромир Димитров Петров
 
"БЕГЛИК ЧАИР- РЕКУЛТИВАЦИЯ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176571636
Годишен финансов отчет за 2015 г та "БЕГЛИК ЧАИР- РЕКУЛТИВАЦИЯ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, УЛ.АКАД.АНДРЕЙ САХАРОВ № 1, ЕТ. 5, представляващ: Добромир Димитров Петров
 
"БЕГЛИК ЧАИР- РЕКУЛТИВАЦИЯ" ДЗЗД;   Булстат/ЕИК: 176571636
Годишен финансов отчет за 2016 г та "БЕГЛИК ЧАИР- РЕКУЛТИВАЦИЯ" ДЗЗД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, УЛ.АКАД.АНДРЕЙ САХАРОВ № 1, ЕТ. 5, представляващ: Добромир Димитров Петров
 
 
 

Ако не намирате годишния си финансов отчет тук, моля проверете в сайта ни за автоматично публикуване /публикувани директно на сайта/! 
Начална страница
Страница: 1 / 25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>  >|