ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
Преговорите за минималните осигурителни прагове продължават и следващата седмица *

14.09.2011 г
автор: Мишел Гутсузян

В една трета от 76-те икономически дейности работодателите и синдикатите се споразумяха какъв да е минималният осигурителен доход за различните професии през 2012 г. Тенденцията досега е т.нар. прагове, които играят ролята на минимални заплати по браншове, да са по-ниски от тазгодишните. Друг интересен момент е, че за първи път синдикатите по места се съгласяват с работодателите да няма голямо увеличение на плащанията заради тежката икономическа ситуация.

В строителство на сгради и пътища праговете ще "замръзнат" на нивото от тази година заради големите съкращения и тежкото състояние на отрасъла, съобщи Българската стопанска камара (БСК). Без промяна ще останат и минималните суми за начисляване на осигуровки във водоснабдяването. В някои браншове като производството на пиво и малц и пощенските и куриерските услуги праговете ще се увеличат с под 5%. В единични случаи като туризма и селското стопанство, в които според статистиката заплатите са най-ниски, ще има ръст от 10-20%. Това показват досегашните резултати от преговорите между бизнеса и синдикатите по браншове. Преговорите за останалите отрасли продължават тази и следващата седмица.

Работодателите са против да има ръст с мотивите, че това ще увеличи разходите за труд в кризата, ще доведе до нови съкращения и разрастване на сивия сектор. Друг аргумент срещу увеличаване на осигурителния доход е, че то ще лиши бизнеса от средства за инвестиции в технологии и обучение на персонала. Това среща разбирането на профсъюзите в предприятията, но не така мислят синдикалните централи. Техният мотив е, че вдигането на праговете ще увеличи и заплатите, а оттам - приходите от осигуровки и потреблението.

В отраслите, в които двете страни не постигнат съгласие, министърът на труда Тотю Младенов ще наложи административно средния договорен ръст за всички икономически дейности. Според БСК това не трябва да се случва, защото ще утежни ситуацията в браншовете, които още не са се възстановили.
С цел да се запазят работните места синдикатите и работодателите в строителството се разбраха догодина праговете да останат същите. "Само за една година работещите в сектора са намалели от 144 хил. до по-малко от 117 хил. Ако при това положение бяхме настоявали за по-високи прагове, щяхме, вместо да изпишем вежди, да извадим очи", каза Иоанис Партениотис, председател на федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване" към "Подкрепа". Подобна е и ситуацията във водоснабдяването. "99% от компаниите в бранша продават вода. Около 40% от цената й се формират от разходите за заплати. Затова повишаването на праговете ще доведе до натиск за поскъпване на водата", каза Партениотис.

В машиностроенето синдикатите настояха за 7-8% ръст с мотива, че така ще се вдигнат заплатите на дефицитни кадри като инженери и техници. Според председателя на браншовата камара по машиностроене Илия Келешев обаче именно повишаването на осигурителния праг е причината за текучеството на квалифицирани работници, тъй като нарастват и удръжките за осигуровки. "Те отиват в други сектори, където официално ги осигуряват на 400 лв., а останалото им доплащат на ръка", каза Келешев. Заради това според него няма смисъл от повишаване на праговете. "Това се прави формално за пълнене на фондовете към НОИ. Вместо това държавата трябва да засили контрола и да накара фирмите да плащат данъци и осигуровки върху реалните заплати", смята Келешев. Заради липсата на съгласие между бизнеса и профсъюзите преговорите в бранша ще продължат през следващата седмица. "Ако се договорим тази година, ще е за последно", закани се шефът на машиностроителната камара. Преговорите при месопреработвателите също ще продължат.

Според шефа на браншовия съюз на трикотажната промишленост Стефко Колев осигурителните доходи не трябва да се увеличават, защото бизнесът още не е стъпил на крака. "В Западна Европа стагнацията е голяма, което прави компаниите много предпазливи в поръчките, а българският текстил се изнася основно там", обоснова се той.

В производството на пиво и малц догодина праговете ще се повишат с 1.8%. От 2012 г. ръководителите в сектора ще се осигуряват върху минимум 780 лв., специалистите върху 670 лв., а неквалифицираният персонал върху 412 лв. 


Защо е важно

Определянето на минимални осигурителни доходи по браншове е важна част от бюджета на държавното обществено осигуряване, тъй като на тази база се планират приходите и държавната субсидия за Националния осигурителен институт (НОИ). Миналата година беше договорен ръст на осигурителните прагове средно с 5.6%. Заради това тази година се очакват допълнителни приходи от 110 млн. лв. от вноски. Според икономисти и работодатели обаче ефектът ще е отрицателен. Данните за изпълнението на бюджета на осигурителната система към края на юли показват, че приходите изостават с 208 млн. лв. Основните причини са ръстът на безработицата и сивата икономика, които са породени и от по-високите разходи за бизнеса, твърдят експерти. 


Браншове, в които има споразумения

строителство на пътища
строителство на сгради
водоснабдяване
туризъм
селско стопанство
производство на пиво и малц
пощенски и куриерски услуги
производство на хартия
шивашка индустрия 


* заглавието наше
Източник: Дневник
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

• Нови моменти в публикуването на ГФО 2019 г и Декларациите за липса на дейност през 2019 г

• Нови моменти в публикуването на ГФО 2018 г и Декларациите за фирмите без дейност през 2018 г

• НАП излъчва в интернет семинара "Данъци и осигуряване 2019"

• Според Министерство на финансите, една част от недействащите предприятия, не са длъжни да публикуват декларации за неактивност

• Според Министерство на финансите, ДЗЗД без дейност през 2017 г нямат задължение да публикуват декларации за неактивност

• Законодателен параграф 22 в закона за счетоводството във връзка с публикуването на ГФО

• НАП ще излъчва в интернет семинара „Данъци и осигуряване 2018“

• Министърът на финансите с ново Указание относно публикуването на ГФО

• НАП предупреждава, че отново се разпространява вирус от нейно име

• Ако през последните 3 години не сте публикували годишни финансови отчети, срещу Вас може да започне производство по несъстоятелност

• Данъчните дела са блокирани, по искане на Цацаров се чака тълкувателно решение от ВАС

• От НАП припомнят и предупреждават- публикувайте годишните си финансови отчети НАВРЕМЕ! Ще се налагат завишени санкции

• От Агенцията по вписванията напомнят да не се чака крайния срок за публикуването на годишните финансови отчети- ГФО

• Фирмите в България всяка година отделят по цели два месеца, за да се занимават само с данъчни*

• С нов софтуер НАП ще събира по-бързо просрочените задължения

• Промени в счетоводното, данъчно и осигурително законодателство през 2016 г

• Глобяват за липсата на Регистър на предявените рекламации

• Информационен пакет за данъчните и осигурителни промени през 2015 г

• От днес може да се подава данъчна декларация за облагане на доходите с ПИК

• Търговските регистри в ЕС ще бъдат обединени

• Съд в Пловдив осъди на 3 години затвор главен счетоводител за неплатени данъци *

• Хазяи са обявили 417 млн. лв. приходи от наем пред данъчните

• След отпадането на единната сметка за седмица са платени 125 млн. лв.

• Длъжниците към държавата сами ще решават кое задължение да погасят първо, реши парламентът

• В сила са новите държавни такси за вписвания в Агенция по вписванията

• Конституционен съд отмени единната сметка *

• Стратегия обещава цифровата администрация да заработи до 2020 г.

• Кабинетът подготвя законопроект за индивидуалния фалит

• Приходната агенция е събрала 126 млн. лв. повече от планираното през 2013 г.

• Фирмите с до 9 работници няма да правят годишен график за отпуските

• ДДС декларации и дневници на фирмите с нов софтуер от февруари

• Около 150 млн. лв. ще струва връщането на данъка върху минимални заплати през 2015 г.

• От 1-ви декември ще се плащат първо главниците по публични задължения

• Депутатите одобриха на първо четене промените за единното платежно нареждане и въвеждането на касовата отчетност на ДДС

• НАП започва да следи движението на рискови стоки

• Кабинетът одобри по-високите данъци за старите коли с катализатори

• 91% от фирмите в България ще могат да се възползват от режима на касова отчетност на ДДС

• Правителството прие промените за единното платежно нареждане

• Кабинетът обмисля промени в единната данъчно-осигурителна сметка

• Орешарски: НАП и митниците ще спрат необоснования натиск върху фирмите

• Опозицията даде на Конституционния съд единното платежно нареждане

• НАП пуска е-услуга за проверка на задължения

• Само 10 години ще се пазят писмените документи в търговския регистър

• Предложени законови промени предвиждат отпадане на банковата тайна

• Дянков очаква догодина да заработи данъчната полиция

• По 4320 лв ще струва на всеки българин издръжката на държавата през 2013 г

• 900 души са укрили доход от 45 млн. лв., твърдят от НАП

• БВП е нараснал за сметка на налозите, събрани неправомерно от бизнеса

• Санкциите срещу работници и служители без трудов договор- противоконституционни

• Администрацията отчете 2023 услуги и регулации за бизнеса

• Над половината работодатели са подали по електронен път декларацията си по закона за здравословни и безопасни условия на труд

• КЗК санкционира 4 дружества за картелно споразумение на пазара на касови апарати

• Туристическият данък се оказа противоконституционен

• Разходите за труд в България- най-високи сред страните в ЕС по данни на Евростат*

• С най-високи доходи са хората с постоянен адрес в София

• НАП пуска четири нови справки по интернет

• Дянков предлага банките да плащат също част от таксите си или да ги отменят

• Всички данъци и осигуровки могат да се плащат онлайн

• 2000 бензиностанции затварят, ако не инсталират нивомери до 20 дни

• НАП ще върне 400 млн. лв. на бизнеса до края на годината

• От риска и отговорността пред клиента зависи дали положеният личен труд от съдружник е независима икономическа дейност по ЗДДС или не

• Депутатите приеха осигурителния бюджет без разчет за увеличението на минималната заплата

• Омбудсманът поиска от КС да обяви за противоконституционна нормата за необжалваемост на глоби до 50 лв.

• Вероятно след изборите ще разберем новите минимални осигурителни прагове *

• Ще съкращават броя на банковите сметки и кодовете за осигурителните вноски

• Преговорите за минималните осигурителни прагове продължават и следващата седмица *

• НАП поиска по-високи прагове за регистрация по ДДС

• Собствениците на 47 яхти ще бъдат проверявани за съответствие на доходите

• Становище относно прилагането на Наредба № Н-8

• Типичната българска фирма- микрофирма с 2 заети лица

• Разрастват се проверките около фирмата, обвинена в неотчетането на 50 млн.оборот

• За неиздаване на фискален бон свързват предсрочно касовите апарати с НАП

• Едноличните търговци, които не подлежат на одит вече не публикуват отчети

• Край на свободния достъп до търговския регистър

• Забраната за плащания в брой над 15 000 лв важи и за сделки, сключени и преди влизането в сила на закона

• Достъпът до данните за фирмите ще струва пари и(ли) нерви

• Нов Регламент на ЕС относно общата система на ДДС

• Данните за всички фалити ще сe обявяват публично и на едно място

• Предупреждават за опит за измама с фалшиви сметки на НАП

• Влизат в сила нови ограничения за прокуристи, еднолични търговци и управители на ООД-та

• Закриването на фирми стана още по-безмислено трудно

• Прехвърлянето на фирми, след двумесечна проверка от данъчните

• Крайният срок за пререгистрация на фирмите в търговския регистър е удължен до 31.12.2011 г

• Все още крайният срок за пререгистрация на фирмите е 31 декември 2010 г

• Удължава се срокът за пререгистрация до 30.06.2011 г. Скриват данните в регистъра и проследяването на бизнес връзките става невъзможно

• След 1 януари непререгистрираните фирми няма да могат да работят

• Достъпът до Търговския регистър да бъде платен, предлагат от Министерство на правосъдието

• 3000 лева глоба за търговци, неподали годишен финансов отчет

• На 31.12.2010 г изтича крайният срок за пререгистрация на регистрираните в съдилищата фирми

• Минималният капитал за регистрация на дружества с ограничена отговорност вече е 2 лева

• 1000 лв. може да струва служебното заличаване на неработeщите фирми