ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
Едноличните търговци, които не подлежат на одит вече не публикуват отчети

29.04.2011 г

Днес на 29.04.2011 г в "Държавен вестник" е публикуван Закон за изменение за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, с които се променя дълго коментирания достъп до търговския регистър, процедурите и сроковете по вписване на обстоятелства и обявяване на актове и процедурите за заличаването на фирмите изпуснали крайния срок за пререгистрация.

С преходни и заключителни разпоредби на закона се променя и Търговския закон в частта за внасянето на капитала на дружествата с ограничена отговорност.

Променя се и Закона за счетоводството, относно реда и сроковете за публикуването на годишните финансови отчети- ГФО на предприятията.


Промените в Закона за търговския регистър:

От 01.01.2012 г обстоятелствата и актовете в търговския регистър ще могат да се обявяват без информацията, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с изключение на информацията, за която със закон се изисква да бъде обявена. Такава информация, например са имената на представляващия търговеца.

В делата на търговците ще се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове и други документи, които могат и да съдържат лични данни за идентифицирането на лицата, представляващи или управляващи търговеца. В закона не е уредено дали и как вече обявени лични данни ще могат да се заличават от регистъра и документите по делата. Това вероятно е оставено на наредбата, която следва Министерски съвет да приеме за реда и начина за осъществяване на достъп до търговския регистър. Остава в сила и текста в закона, който урежда, че ако в заявленията или приложените към тях документи се съдържат лични данни, то се приема, че собствениците им са съгласни те да бъдат публични.

Търговският регистър остава публичен и достъпът до делата на търговците остава свободен и безплатен, но от 01.01.2012 г става регистриран, а не анонимен, както е в момента. Това означава, че достъпът чрез интернет ще става само с електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията. Който не притежава електронен подпис или сертификат, ще се наложи да посети някое от териториалните звена на агенцията по вписванията и да представи молба и документ за самоличност, за да получи необходимата му информация.

От 01.01.2012 г ще настъпят и някои други промени в процедурите по вписване на обстоятелства и обявяването на актове в търговския регистър. Например таксите, когато заявленията се подават с електронен подпис, ще бъдат не 75 на сто от таксите за заявление на хартиен носител, както е в момента, а до 50 на сто таксите за заявления на хартиен носител, а заявленията на акционерните дружества и на командитните дружества с акции вече ще се подават само по електронен път.

Длъжностните лица по регистрацията ще се произнасят по заявлениета за вписване и залачаване и по заявленията за обявяване на актове незабавно след изтичането на три работни дни от постъпването им в търговския регистър. Освен това се въвежда и възможност тогава, когато към заявлението не са приложени всички изискуеми по закон документи или не е платена дължимата държавна такса, да не се постановява автоматично отказ, а след уведомяване чрез електронната партида на търговец, лицето да острани нередовността до 3 дни от подаване на заявлението и вписването да бъде извършено. Уредена е чрез закона и друга вече съществуваща практика- заявленията за обявяване на годишните финансови отчети да се разглеждат по реда на постъпването им, но отделно от другите заявления, тъй като се разбра, че обратно би блокирало за месеци вписванията в регистъра.

Урежда се какво става с фирмите, изпуснали срока за пререгистрация- 31.12.2011 г. От 01.01.2012 г всички еднолични търговци и клонове на чуждестранни търговци се считат за заличени и съдилищата архивират делата им. Дейността на търговските дружества и кооперациите се прекратява от 01.01.2012 г и те няма да имат право да извършват търговски сделки, да предявяват искове и подават молби за образуване на изпълнителни производства, да изпършват разпоредителни сделки. Всички сделки след тази дата на тези дружества и кооперации ще се считат за нищожни. Единствено ще могат да извършват разплащания към работници и служители и такива по публични задължения. Техните законни представители само ще могат да приемат волеизявления, отправени към дружествата и кооперациите.

До 01.10.2012 г съдилищата по последната регистрация на непререгистрираните до крайния срок търговски дружества и кооперации ще изготвят и изпращат до агенция по вписванията един списък на непререгистрираните едноличните търговци и клонове на чуждестнанни търговци и друг списък на непререгистрираните търговските дружества и кооперации. Списъците ще се обявяват на електронната страница на агенция по вписванията и с това НАП, държавните учреждения, съдилищата, банките и кредиторите ще се считат за уведомени, поради което специални уведомления по чл.77, ал.1 от ДОПК няма да се изискват.

След това до 31.01.2015 г всеко заинтересовано лице- съдружник, акционер, член-кооператор, член на управителен съвет на търговеца с прекратена дейност, страна по заварени съдебни и изпълнителни дела, кредитор на търговеца, кредиторите на съдружниците или на член-кооператорите, държавните органи, органите на местно самоуправление и ведомствата, ще може да подаде до съда по последната регистрация заявление за пререгистрация и обявяване в ликвидация на търговското дружество и кооперация.

За ликвидатори на тези търговските дружества и кооперациите, ще се назначават лицата, вписани като техни представляващи в съответните съдилища. Така вписаните ликвидатори ще се считат автоматично за уведомени за назначението си и няма да представят нотариално заверено съгласие с образец от подписа си в търговския регистър. Ако за съответното дружество или кооперация няма вписан представляващ, за ликвидатор ще се назначава лицето, посочено от заинтересованото лице, или самото заинтересовано лице, ако то поиска това.

Разноските за производството по ликвидация ще са за сметка на търговеца. Когато търговецът не разполага със средствата, необходими за извършване на ликвидацията, включително за възнаграждение на ликвидатора, заинтересованото лице ще осигурява собствени средства за извършване на ликвидацията, включително за заплащане възнаграждението на ликвидатора. Когато ликвидатор е заинтересовано лице, тези разходи ще му се възстановяват.

Ликвидаторите в 1-месечен срок от вписването на прекратяването, ще са длъжни да отправят покана до кредиторите на дружеството да предявят вземанията си, да поискат от агенцията по вписванията да обяви начален ликвидационен баланс към момента на прекратяване на дружеството, както и пояснителен доклад към баланса и становище относно необходимостта от подаване на молба до съда за обявяване на търговеца в несъстоятелност. Ликвидацията трябва да приключи до една година, считано от датата на вписване на ликвидатора, но не по-късно от 31 януари 2017 г., но при определени условия срокът може да бъде удължен.

След разплащането с кредиторите и разпределяне на остатъка от имуществото или ако се установи, че дружеството няма имущество, ликвидаторът подава заявление за заличаване на търговеца. Ако обаче останат непогасени задължения, ликвидаторът е длъжен да поиска от съда откриване на производство по несъстоятелност.

Ликвидаторите носят имуществена отговорност за извършените сделки и действия, ако те увреждат търговеца или кредиторите му и отговарят за задълженията на търговеца, свързани с производството по ликвидация.

След 31.01.2017 г агенцията служебно ще заличи търговските дружества и кооперациите, за които не е поискана пререгистрация и обявяване в ликвидация или когато ликвидацията не е приключила поради бедействие на ликвидатора и/или на заинтересованото лице, както и когато не е открито производство по несъстоятелност. Тези дружества и кооперации ще бъдат обявани в списък на електронната страница на агенцията по вписванията.


Промените в Търговския закон:

От 03.05.2011 г всеки търговец има право да предяви иск за установяване на недобросъвестно заявяване или използване на фирма, както и за преустановяване на недобросъвестното използване на фирма и за обезщетение за вреди, когато фирмата е идентична или сходна с регистрирана по-рано фирма. Урежда се и че фирмата не може да бъде идентична или сходна със защитена марка, освен ако търговецът не държи правата и. на информацията, за която със закон се изисква да бъде обявена

Връща се старото правило при вписване на дружество с ограничена отговорност да бъде внесен поне 70% от записания му капитал, ако той е над минимално определения по закон размер- в момента 2 лева.


Промените в Закона за счетоводството:

Променят се сроковете за публикуване на годишните финансови отчети- ГФО на предприятията. От задължението за публикуване на отчети напълно се освобождават едноличните търговци, които не подлежат на одит. Срокът за публикуването на ГФО за едноличните търговци, подлежащи на одит се съкращава и става 31 май на годината следваща годината на отчета. До 30 юни остава срокът за публикуване на ГФО на дружествата с ограничена отговорност, а на всички останали срокът става 31 юли.

Намален е долният праг на глобите за непубликуване на годишни финансови отчети- ГФО, като тези за виновните лица са от 500 до 2000 лв, а имуществената санкция за юридическо лице или едноличен търговец е от 500 до 3000 лв.


Всички подробности относно това кой, къде и до кога трябва да публикува годишните си финансови отчети- ГФО вижте тук

Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър.


От екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД

• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

• Нови моменти в публикуването на ГФО 2019 г и Декларациите за липса на дейност през 2019 г

• Нови моменти в публикуването на ГФО 2018 г и Декларациите за фирмите без дейност през 2018 г

• НАП излъчва в интернет семинара "Данъци и осигуряване 2019"

• Според Министерство на финансите, една част от недействащите предприятия, не са длъжни да публикуват декларации за неактивност

• Според Министерство на финансите, ДЗЗД без дейност през 2017 г нямат задължение да публикуват декларации за неактивност

• Законодателен параграф 22 в закона за счетоводството във връзка с публикуването на ГФО

• НАП ще излъчва в интернет семинара „Данъци и осигуряване 2018“

• Министърът на финансите с ново Указание относно публикуването на ГФО

• НАП предупреждава, че отново се разпространява вирус от нейно име

• Ако през последните 3 години не сте публикували годишни финансови отчети, срещу Вас може да започне производство по несъстоятелност

• Данъчните дела са блокирани, по искане на Цацаров се чака тълкувателно решение от ВАС

• От НАП припомнят и предупреждават- публикувайте годишните си финансови отчети НАВРЕМЕ! Ще се налагат завишени санкции

• От Агенцията по вписванията напомнят да не се чака крайния срок за публикуването на годишните финансови отчети- ГФО

• Фирмите в България всяка година отделят по цели два месеца, за да се занимават само с данъчни*

• С нов софтуер НАП ще събира по-бързо просрочените задължения

• Промени в счетоводното, данъчно и осигурително законодателство през 2016 г

• Глобяват за липсата на Регистър на предявените рекламации

• Информационен пакет за данъчните и осигурителни промени през 2015 г

• От днес може да се подава данъчна декларация за облагане на доходите с ПИК

• Търговските регистри в ЕС ще бъдат обединени

• Съд в Пловдив осъди на 3 години затвор главен счетоводител за неплатени данъци *

• Хазяи са обявили 417 млн. лв. приходи от наем пред данъчните

• След отпадането на единната сметка за седмица са платени 125 млн. лв.

• Длъжниците към държавата сами ще решават кое задължение да погасят първо, реши парламентът

• В сила са новите държавни такси за вписвания в Агенция по вписванията

• Конституционен съд отмени единната сметка *

• Стратегия обещава цифровата администрация да заработи до 2020 г.

• Кабинетът подготвя законопроект за индивидуалния фалит

• Приходната агенция е събрала 126 млн. лв. повече от планираното през 2013 г.

• Фирмите с до 9 работници няма да правят годишен график за отпуските

• ДДС декларации и дневници на фирмите с нов софтуер от февруари

• Около 150 млн. лв. ще струва връщането на данъка върху минимални заплати през 2015 г.

• От 1-ви декември ще се плащат първо главниците по публични задължения

• Депутатите одобриха на първо четене промените за единното платежно нареждане и въвеждането на касовата отчетност на ДДС

• НАП започва да следи движението на рискови стоки

• Кабинетът одобри по-високите данъци за старите коли с катализатори

• 91% от фирмите в България ще могат да се възползват от режима на касова отчетност на ДДС

• Правителството прие промените за единното платежно нареждане

• Кабинетът обмисля промени в единната данъчно-осигурителна сметка

• Орешарски: НАП и митниците ще спрат необоснования натиск върху фирмите

• Опозицията даде на Конституционния съд единното платежно нареждане

• НАП пуска е-услуга за проверка на задължения

• Само 10 години ще се пазят писмените документи в търговския регистър

• Предложени законови промени предвиждат отпадане на банковата тайна

• Дянков очаква догодина да заработи данъчната полиция

• По 4320 лв ще струва на всеки българин издръжката на държавата през 2013 г

• 900 души са укрили доход от 45 млн. лв., твърдят от НАП

• БВП е нараснал за сметка на налозите, събрани неправомерно от бизнеса

• Санкциите срещу работници и служители без трудов договор- противоконституционни

• Администрацията отчете 2023 услуги и регулации за бизнеса

• Над половината работодатели са подали по електронен път декларацията си по закона за здравословни и безопасни условия на труд

• КЗК санкционира 4 дружества за картелно споразумение на пазара на касови апарати

• Туристическият данък се оказа противоконституционен

• Разходите за труд в България- най-високи сред страните в ЕС по данни на Евростат*

• С най-високи доходи са хората с постоянен адрес в София

• НАП пуска четири нови справки по интернет

• Дянков предлага банките да плащат също част от таксите си или да ги отменят

• Всички данъци и осигуровки могат да се плащат онлайн

• 2000 бензиностанции затварят, ако не инсталират нивомери до 20 дни

• НАП ще върне 400 млн. лв. на бизнеса до края на годината

• От риска и отговорността пред клиента зависи дали положеният личен труд от съдружник е независима икономическа дейност по ЗДДС или не

• Депутатите приеха осигурителния бюджет без разчет за увеличението на минималната заплата

• Омбудсманът поиска от КС да обяви за противоконституционна нормата за необжалваемост на глоби до 50 лв.

• Вероятно след изборите ще разберем новите минимални осигурителни прагове *

• Ще съкращават броя на банковите сметки и кодовете за осигурителните вноски

• Преговорите за минималните осигурителни прагове продължават и следващата седмица *

• НАП поиска по-високи прагове за регистрация по ДДС

• Собствениците на 47 яхти ще бъдат проверявани за съответствие на доходите

• Становище относно прилагането на Наредба № Н-8

• Типичната българска фирма- микрофирма с 2 заети лица

• Разрастват се проверките около фирмата, обвинена в неотчетането на 50 млн.оборот

• За неиздаване на фискален бон свързват предсрочно касовите апарати с НАП

• Едноличните търговци, които не подлежат на одит вече не публикуват отчети

• Край на свободния достъп до търговския регистър

• Забраната за плащания в брой над 15 000 лв важи и за сделки, сключени и преди влизането в сила на закона

• Достъпът до данните за фирмите ще струва пари и(ли) нерви

• Нов Регламент на ЕС относно общата система на ДДС

• Данните за всички фалити ще сe обявяват публично и на едно място

• Предупреждават за опит за измама с фалшиви сметки на НАП

• Влизат в сила нови ограничения за прокуристи, еднолични търговци и управители на ООД-та

• Закриването на фирми стана още по-безмислено трудно

• Прехвърлянето на фирми, след двумесечна проверка от данъчните

• Крайният срок за пререгистрация на фирмите в търговския регистър е удължен до 31.12.2011 г

• Все още крайният срок за пререгистрация на фирмите е 31 декември 2010 г

• Удължава се срокът за пререгистрация до 30.06.2011 г. Скриват данните в регистъра и проследяването на бизнес връзките става невъзможно

• След 1 януари непререгистрираните фирми няма да могат да работят

• Достъпът до Търговския регистър да бъде платен, предлагат от Министерство на правосъдието

• 3000 лева глоба за търговци, неподали годишен финансов отчет

• На 31.12.2010 г изтича крайният срок за пререгистрация на регистрираните в съдилищата фирми

• Минималният капитал за регистрация на дружества с ограничена отговорност вече е 2 лева

• 1000 лв. може да струва служебното заличаване на неработeщите фирми