ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
Достъпът до данните за фирмите ще струва пари и(ли) нерви

11.04.2011 г

автор: Павлина Желева
вестник "Дневник"

От 1 януари 2012 г. достъпът до пълната информация в търговския регистър ще става чрез електронен подпис, или платен цифров сертификат, или след молба и чакане на опашка. Това следва от промените в Закона за търговския регистър, които правната комисия в парламента прие след странно гласуване в късен час на последното си заседание. Текстове бяха одобрени на второ четене и от превръщането им в закон ги дели едно гласуване в пленарната зала. Хаос, предизвикан от пълната неяснота на промените и намаляване на прозрачността, прогнозира адвокат Александър Кашъмов от "Програма достъп до информация", след като с изненада научи, че поправките са гласувани от правната комисия. Само преди две седмици комисията обеща на всички заинтересувани от бъдещето на регистъра да създаде работна група, която да обмисли всички правни и технически проблеми пред достъпа до данните за фирмите и вариантите за преодоляването им. Тази идея обаче се оказа забравена в четвъртък късно вечерта. "След като се достигна сериозно ниво на диалог и до приемливо решение, внезапно желанието за диалог секна", коментира Кашъмов, който беше заявил желание да участва работата по тези промени. 

Прехвърляне на отговорността


Още в началото на обсъждането председателят на правната комисия Искра Фидосова обяви, че парламентът оставя на Министерството на правосъдието отговорността за промяната при достъпа до информацията за фирмите. Още преди това депутатът от ГЕРБ Емил Радев, който предлагаше най-радикалното ограничаване на правото на гражданите да правят справки в търговския регистър, се обърна към оределите представители на медиите в залата: "Сега ще отнемем достъпа на журналистите!". След като взе официално думата обаче, заяви, че се отказва от идеята си само определени професии като адвокати, нотариуси, съдии и прокурори да имат право на пълен достъп до всички документи от фирмените дела. "След всичко, което се разбра за техническите възможности на регистъра и за да не затормозяваме работата му, оттегляме това предложение", заяви Радев. След това Фидосова се обърна към зам.-министъра на правосъдието Жанета Петрова и директора на Агенцията по вписванията Виолета Николова и попита: "Държите ли да променим достъпа, както вие предлагате?" В отговор Петрова се впусна в обяснения какво неразбиране цари за това какво е търговският регистър. "Поемате си цялата отговорност по изпълнението. Сега вие сте на ход. Опитахме се да обясним, че с тези текстове има проблем, но вие настоявате и отговорността си е ваша", каза им Фидосова. 

Регистърът се разделя на две 

Така правната комисия гласува достъпът до данните за фирмите да става както поиска Министерството на правосъдието. Ето какво гласят текстовете: "Търговският регистър е публичен. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща търговския регистър." Още в следващата алинея обаче беше записано: "Агенцията по висванията осигурява регистриран достъп до делото на търговеца." Това означава, че данните за фирмите се разделят на две. Първата част формира нещо като удостоверение за актуално състояние с основната информация за компанията. Само тя ще е достъпна безплатно. Всеки ще може да научи как се казва фирмата, кой я управлява, къде е седалището й, какъв е капиталът, както и действащият устав и финансовите отчети. Безплатна би трябвало да е и справката дали фирмата е в несъстоятелност, или е заложена. Втората част, която ще е платена, ще дава пълната информация за компаниите. Тя се нарича дело на търговеца и в нея влизат всички актове на дружеството, като решения на общото събрание например. В делото влизат и заявленията за промени в обстоятелствата, от които се черпи важна информация - например дали няма спорове между съдружниците, или не предстои смяна в собствеността. Информация от делото ще се получава "в териториалните звена на Агенцията по вписванията след представяне на молба и документ за самоличност". Още преди месеци, когато Министерството на правосъдието предложи подобен достъп, всички бяха на мнение, че той ще доведе единствено до бюрокрация и до поредните опашки пред гишетата на регистъра. Въпреки това правната комисия го одобри. Тези, които не искат да се редят по опашки и да пишат молби, ще трябва да си платят. Правната комисия гласува, че всеки, който иска електронен достъп до пълната информация за дадена фирма, ще го получава чрез "цифров сертификат, издаден от Агенцията по вписванията, или с електронен подпис". 

Колко ще струва информацията


Цената на електронния подпис е известна - около 60 лв. за физически лица и около 100 лв. за фирмите годишно. Колко ще струва цифровият сертификат обаче не е ясно. Това е оставено изцяло на преценката на Министерството на правосъдието. Предварителните разчети на Агенцията по вписванията бяха, че цената му може да е 20 лв. Реплика на зам.-министър Жанета Петрова пред правната комисия обаче поставя сериозни въпроси точно как ще се осъществява достъпът чрез тези цифрови сертификати. Тя обясни на депутатите, че при всяка справка човек трябва да подава заявка досието на коя точно фирма иска да прочете и достъпът до други дела ще е забранен. От подобна процедура според ИТ специалисти има смисъл само ако се плаща за всяка отделна справка, както е в имотния регистър, и цифровият сертификат се зарежда с кредити. Който ползва електронен подпис обаче само може да се идентифицира с него, но не и да плаща за справки. Така объркването какво ще се случи на практика стана още по-голямо. Каквото и да реши Министерството на правосъдието, със сигурност първо ще трябва да похарчи доста пари. Първо, Агенцията по вписванията ще трябва да се сертифицира като доставчик на удостоверителни услуги в Комисията за регулиране на съобщенията. След това ще трябва да си купи сертификационен сървър, ще има разходи за поддържане на новия регистър на издадените сертификати, ще трябва и да преработи цялата си ИТ система, за да може тя да потвърждава валидността им. Досега никой не е пресмятал колко ще струва всичко това. 

Безплатното става безсмислено


От други текстовете, приети от правната комисия, обаче може да последва същинско затваряне на регистъра и хаос. Те водят и до пълно обезсмисляне на безплатната информация. Всичко произтича от една алинея във втория член от Закона за търговския регистър, така както беше одобрен от депутатите. В нея е записано, че "обстоятелствата и актовете в базата данни на регистъра (т.е. това, до което има безплатен достъп) се обявяват без информацията, представляваща лични данни по смисъла на Закона за личните данни, с изключение на информацията, за която със закон се изиска да бъде обявена". Объркващото изречение означава, че това, което ще се вижда без пари, освен че ще е сведено до абсолютния минимум, може и да е неизползваемо. Разпоредбата е толкова неясна, че може да се стигне дотам безплатно да може да се вижда само името на фирмата и седалището й, но не и кои са собствениците или управителят, защото имената им са лични данни по закона. Адвокат Александър Кашъмов коментира странната алинея така: "Препращането към Закона за защита на личните данни ще създаде хаос в практиката. Освен това опитът в България показва, че когато се препраща към този закон, се стига до пълна непрозрачност. Пример за това е Законът за конфликт на интереси, който също има подобна разпоредба и заради нея много ведомства не публикуваха декларациите на служителите си с мотив, че подателите им не са съгласни да се огласяват личните им данни. Без в Закона за търговския регистър да се запише точно кои лични данни се публикуват задължително, Агенцията по вписванията и търговците масово ще тълкуват, че дори и личните имена на съдружниците са такива. Защото никъде в Търговския закон не пише, че те се публикуват, за ЕГН да не говорим, а това е базисна информация." Подобно тълкувание на текстовете, гласувани от правната комисия, се подкрепя от следващата алинея на същия чл. 2. В нея е записано, че в електронното дело на фирмата (за което ще се плаща или ходи на гише) има документи, които "могат да съдържат и лични данни за идентифицирането на лицата, представляващи или управляващи фирмата". Това означава, че със сигурност тези данни за идентификация на важни фигури в една компания няма да са налични в общодостъпната и безплатна част на търговския регистър. 

Присъстващи 6, гласували 17 

Всичко това правната комисия одобри след 20 ч. при доста оредял състав. От 26 нейни членове само 6-има - всичките от ГЕРБ, бяха в залата. Бъдещето на търговския регистър беше решено за малко повече от половин час без дискусия, а преди това близо два часа комисията спори ожесточено за гръбначните животни и защитата им (виж долу). Председателят на комисията Искра Фидосова съобщи, че депутатите от БСП и "Синята коалиция" са заявили, че ще гласуват "против", и брои 7 техни гласа. След това обяви, че 10 души от ГЕРБ са "за". Фидосова обаче подчерта, че тя гласува "въздържал се" за регистрирания достъп до търговския регистър. "Всеки от колегите ще реши сам как да гласува в пленарната зала", повтори тя няколко пъти.

 

 

 

Източник: Дневник

• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

• Нови моменти в публикуването на ГФО 2019 г и Декларациите за липса на дейност през 2019 г

• Нови моменти в публикуването на ГФО 2018 г и Декларациите за фирмите без дейност през 2018 г

• НАП излъчва в интернет семинара "Данъци и осигуряване 2019"

• Според Министерство на финансите, една част от недействащите предприятия, не са длъжни да публикуват декларации за неактивност

• Според Министерство на финансите, ДЗЗД без дейност през 2017 г нямат задължение да публикуват декларации за неактивност

• Законодателен параграф 22 в закона за счетоводството във връзка с публикуването на ГФО

• НАП ще излъчва в интернет семинара „Данъци и осигуряване 2018“

• Министърът на финансите с ново Указание относно публикуването на ГФО

• НАП предупреждава, че отново се разпространява вирус от нейно име

• Ако през последните 3 години не сте публикували годишни финансови отчети, срещу Вас може да започне производство по несъстоятелност

• Данъчните дела са блокирани, по искане на Цацаров се чака тълкувателно решение от ВАС

• От НАП припомнят и предупреждават- публикувайте годишните си финансови отчети НАВРЕМЕ! Ще се налагат завишени санкции

• От Агенцията по вписванията напомнят да не се чака крайния срок за публикуването на годишните финансови отчети- ГФО

• Фирмите в България всяка година отделят по цели два месеца, за да се занимават само с данъчни*

• С нов софтуер НАП ще събира по-бързо просрочените задължения

• Промени в счетоводното, данъчно и осигурително законодателство през 2016 г

• Глобяват за липсата на Регистър на предявените рекламации

• Информационен пакет за данъчните и осигурителни промени през 2015 г

• От днес може да се подава данъчна декларация за облагане на доходите с ПИК

• Търговските регистри в ЕС ще бъдат обединени

• Съд в Пловдив осъди на 3 години затвор главен счетоводител за неплатени данъци *

• Хазяи са обявили 417 млн. лв. приходи от наем пред данъчните

• След отпадането на единната сметка за седмица са платени 125 млн. лв.

• Длъжниците към държавата сами ще решават кое задължение да погасят първо, реши парламентът

• В сила са новите държавни такси за вписвания в Агенция по вписванията

• Конституционен съд отмени единната сметка *

• Стратегия обещава цифровата администрация да заработи до 2020 г.

• Кабинетът подготвя законопроект за индивидуалния фалит

• Приходната агенция е събрала 126 млн. лв. повече от планираното през 2013 г.

• Фирмите с до 9 работници няма да правят годишен график за отпуските

• ДДС декларации и дневници на фирмите с нов софтуер от февруари

• Около 150 млн. лв. ще струва връщането на данъка върху минимални заплати през 2015 г.

• От 1-ви декември ще се плащат първо главниците по публични задължения

• Депутатите одобриха на първо четене промените за единното платежно нареждане и въвеждането на касовата отчетност на ДДС

• НАП започва да следи движението на рискови стоки

• Кабинетът одобри по-високите данъци за старите коли с катализатори

• 91% от фирмите в България ще могат да се възползват от режима на касова отчетност на ДДС

• Правителството прие промените за единното платежно нареждане

• Кабинетът обмисля промени в единната данъчно-осигурителна сметка

• Орешарски: НАП и митниците ще спрат необоснования натиск върху фирмите

• Опозицията даде на Конституционния съд единното платежно нареждане

• НАП пуска е-услуга за проверка на задължения

• Само 10 години ще се пазят писмените документи в търговския регистър

• Предложени законови промени предвиждат отпадане на банковата тайна

• Дянков очаква догодина да заработи данъчната полиция

• По 4320 лв ще струва на всеки българин издръжката на държавата през 2013 г

• 900 души са укрили доход от 45 млн. лв., твърдят от НАП

• БВП е нараснал за сметка на налозите, събрани неправомерно от бизнеса

• Санкциите срещу работници и служители без трудов договор- противоконституционни

• Администрацията отчете 2023 услуги и регулации за бизнеса

• Над половината работодатели са подали по електронен път декларацията си по закона за здравословни и безопасни условия на труд

• КЗК санкционира 4 дружества за картелно споразумение на пазара на касови апарати

• Туристическият данък се оказа противоконституционен

• Разходите за труд в България- най-високи сред страните в ЕС по данни на Евростат*

• С най-високи доходи са хората с постоянен адрес в София

• НАП пуска четири нови справки по интернет

• Дянков предлага банките да плащат също част от таксите си или да ги отменят

• Всички данъци и осигуровки могат да се плащат онлайн

• 2000 бензиностанции затварят, ако не инсталират нивомери до 20 дни

• НАП ще върне 400 млн. лв. на бизнеса до края на годината

• От риска и отговорността пред клиента зависи дали положеният личен труд от съдружник е независима икономическа дейност по ЗДДС или не

• Депутатите приеха осигурителния бюджет без разчет за увеличението на минималната заплата

• Омбудсманът поиска от КС да обяви за противоконституционна нормата за необжалваемост на глоби до 50 лв.

• Вероятно след изборите ще разберем новите минимални осигурителни прагове *

• Ще съкращават броя на банковите сметки и кодовете за осигурителните вноски

• Преговорите за минималните осигурителни прагове продължават и следващата седмица *

• НАП поиска по-високи прагове за регистрация по ДДС

• Собствениците на 47 яхти ще бъдат проверявани за съответствие на доходите

• Становище относно прилагането на Наредба № Н-8

• Типичната българска фирма- микрофирма с 2 заети лица

• Разрастват се проверките около фирмата, обвинена в неотчетането на 50 млн.оборот

• За неиздаване на фискален бон свързват предсрочно касовите апарати с НАП

• Едноличните търговци, които не подлежат на одит вече не публикуват отчети

• Край на свободния достъп до търговския регистър

• Забраната за плащания в брой над 15 000 лв важи и за сделки, сключени и преди влизането в сила на закона

• Достъпът до данните за фирмите ще струва пари и(ли) нерви

• Нов Регламент на ЕС относно общата система на ДДС

• Данните за всички фалити ще сe обявяват публично и на едно място

• Предупреждават за опит за измама с фалшиви сметки на НАП

• Влизат в сила нови ограничения за прокуристи, еднолични търговци и управители на ООД-та

• Закриването на фирми стана още по-безмислено трудно

• Прехвърлянето на фирми, след двумесечна проверка от данъчните

• Крайният срок за пререгистрация на фирмите в търговския регистър е удължен до 31.12.2011 г

• Все още крайният срок за пререгистрация на фирмите е 31 декември 2010 г

• Удължава се срокът за пререгистрация до 30.06.2011 г. Скриват данните в регистъра и проследяването на бизнес връзките става невъзможно

• След 1 януари непререгистрираните фирми няма да могат да работят

• Достъпът до Търговския регистър да бъде платен, предлагат от Министерство на правосъдието

• 3000 лева глоба за търговци, неподали годишен финансов отчет

• На 31.12.2010 г изтича крайният срок за пререгистрация на регистрираните в съдилищата фирми

• Минималният капитал за регистрация на дружества с ограничена отговорност вече е 2 лева

• 1000 лв. може да струва служебното заличаване на неработeщите фирми