ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите а 2017 г, 2018 и 2019 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите


Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в ПДФ формат
Изтеглете от тук Декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч за липса на дейност в текстов формат

 Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2020 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи
- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2020 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2020 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи
- справка за нетекущите /дълготрайни/ активи за микропредприятия


Данъчни и бизнес закони към 12.01.2020 г

 

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
Удължава се срокът за пререгистрация до 30.06.2011 г. Скриват данните в регистъра и проследяването на бизнес връзките става невъзможно

На правителствено заседание днес беше приет законопроект за промяна в Закона за търговския регистър и на Търговкия закон, с която се удължава срокът за пререгистрация на фирмите до 30.06.2011 г След тази датата едноличните търговци няма да бъдат служебно пререгистрирани, а направо- заличени, тъй като собствените на тези фирми са неограничено отговорни за задълженията, поети, в качеството им на ЕТ и по този начин няма да бъдат застрашени интересите на кредиторите им. Към тази дата ще бъдат закрити и всички клонове на чуждестранни търговци, които не са поискали пререгистрация.

От 01.07.2011 г всички търговски дружества и кооперации, за които не е поискана пререгистрация се считат за прекратени и нямат право да осъществяват търговска дейност, да предявяват искове и да подават молби за образуване на изпълнителни производства, да извършват разпоредителни сделки с имуществото си, освен да заплащат дължими суми на работници и служители, както и да извършват преводи на суми за погасяване на публични задължения. Извършените след 30.06.2011 г. разпоредителни действия и сделки с имущество на търговските дружества и кооперациите с прекратена дейност ще бъдат нищожни, а законните им представители ще могат само да приемат волеизявления, отправени към тези търговци.

В срок до 01.10.2011 г окръжните съдилища трябва да изтовят по два списъка- един на еднолични търговци и клоновете на чуждестранни търговци, за които не е поискана пререгистрация и друг на търговските дружества и кооперации, за които не е поискана пререгистрация. С обявяването на тези два списъка на електронната страница на търговския регистър държавните учреждения, съдилищата, банките, кредиторите и Националната агенция по приходите ще се считат за уведомени и за заличаването на така обявените търговци и кооперации, няма да се изисква уведомление по чл. 77, ал. 1 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс.

С измененията ще се даде възможност за всяко заинтересовано лице, да може да поиска пререгистрация и обявяване в ликвидация на търговец от обявения на електронната страница на агенцията списък, като, като заинтересовани лица се определят- страните по заварените съдебни и изпълнителни дела, съдилищата и другите държавни органи, държавните съдебни изпълнители, лицата, на които са възложени публични функции, организациите, предоставящи обществени услуги, доставчиците на обществени услуги, Националната агенция по приходите, банките и всички други кредитори на дружеството, както и кредиторите на съдружници или на член - кооператори, независимо от характера на вземанията им. Възможност да поиска пререгистрация е предвидена и за всеки съдружник, акционер и член на управителен орган на търговеца. След постъпването на заявление от заинтересовано лице, агенцията по вписванията ще пререргистрира търговеца и ще го обяви в ликвидация. За ликвидатори на търговски дружества и кооперации ще се назначават лицата, вписани като техни представляващи, а когато няма представляващи, за ликвидатор ще се назначава

Назначените от агенцията ликвидатори ще са длъжни в едномесечен срок от вписването им за такива, да поканят кредиторите на дружеството да предявят вземанията си, да изготвят и представят в Агенцията по вписванията начален ликвидационен баланс към момента на прекратяване на дружеството и пояснителен доклад към баланса със становище за необходимостта от подаване на молба до съда по несъстоятелност за обявяването му несъстоятелност. Ликвидаторите са длъжни в 1- годишен срок да приключат ликвидациите и да поискат заличаване, като е предвидена възможност за удължаване на срока при необходмост. Когато ликвидаторът констатира, че ликвидираното дружество или кооперация, липсва имущество, от което да се удовлетворят кредиторите му, включително и самият той за дължимото му възнаграждание, ликвидаторът ще е длъжен да поиска от съда откриване на производство по несъстоятелност.

Ако се установи, че дружеството няма имущество, средства, вземания и задължения, се предвижда задължение за ликвидатора да уведоми агенцията, а тя да впише заличаването му. Предвидвижда се лицата, представляващи търговците и ликвидаторите, да отговарят солидарно и неограничено за задълженията на търговеца, свързани с производството по ликвидация, за времето от датата на служебното прекратяване на търговеца до служебното му заличаване, като назначеният ликвидатор носи пълна имуществена отговорност за всички извършени от него сделки и действия, увреждащи кредиторите на търговеца.

заинтересованото лице, ако то е поискало това или посочено от него лице за ликвидатор. Разноските за производството по ликвидация ще са за сметка на търговеца. Когато разходите за откриване на производството по ликвидация и за извършването й са осигурени от заинтересованото лице, поискало пререгистрацията и ликвидацията на търговеца, или от неговите кредитори, тези разходи се възстановяват изцяло първо на лицето, което ги е извършило, незабавно след осребряване на имуществото и едва след това се пристъпва към удовлетворяване на останалите кредитори.

След изтичане на 5 години от прекратяването на търговските дружества и кооперации, за които не е поискана пререгистрация в съответния срок, т.е. 01.07.2011 г, агенцията служебно заличава търговските дружества и кооперациите, ако за съответното дружество или кооперация не е поискана пререгистрация и обявяване в ликвидация или ликвидацията не е приключила поради бездействие на ликвидатора и/или на заинтересованото лице и ако не е открито производство за обявяване в несъстоятелност, след което агенцията публикува списък на заличените търговски дружества и кооперации на електронната си страница.

Всички започнати и неприключени към момента на влизане в сила на новия закон производства по пререгистрация ще се довършват по досегашния ред.

Промяна се предвижда и в Закона за счетоводството, относно сроковете за публикуването на годишните финансови отчети на търговците. С цел избягването на задръстването на регистъра всяка година с годишни финансови отчети седмица преди крайния срок, се предвижда поетапното им подаване, като едноличните търговци да правят публикациите от 01 януари до 30 април, СД, ООД и ЕООД от 01 април до 31 май, а държавните предприятия, ЕАД, АД, КД и КДА- от 01 май до 30 юни. Запознати коментират, че това едва ли ще помогне, като се има предвид, че вече сме средата на октомври, а все още не са публикувани в търговкия регистър, подадените за обявяване отчети още в първата десетдневка на юни тази година.

 


Скриват данните в Търговския регистър и проследяването на бизнес връзките става невъзможно

 

В законопроекта се предвижда защита на информацията, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни личните данни, като обстоятелствата и актовете, вписвани и обявявани в търговския регистър, се оповестяват без тази информация, като изключение се прави за информацията, за която със закон се изисква да бъде оповестена. Като допълнителна защита на личните данни се предвижда, заявителят да представя и преписи от актовете, подлежащи на обявяване в търговския регистър, в които личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени.

Тъй като в самия законопроект липсва точна дефиниция, шефът на правния екип на програма "Достъп до информация" Александър Кашъмов пред "Дневник" коментира, че най-вероятно това означава, че ще се заличават и ЕГН-тата. В такъв случай, според него, биха се нарушили европейските изисквания за публичност на компаниите.

Фактически по този начин се обезмисля цялата публичност на търговския регистър, тъй като става невъзможно да се проследят връзките между отделните участници в стопанския оборот, включително и конфликтите на интереси, поради невъзможността за точна идентификация на съответните лица- съдружници, представляващи, акционери и т.н.

С оглед ограничаване на публичността на търговския регистър, новият законопроект предвижда публичност само за базата данни, съставляваща търговския регистър, но за достъп до делата на търговците от интересуващия се ще се изисква или лично да се представи молба и документ за самоличност на гишетата на агенцията, или да се идентифицира с електронен подпис, или да се идентифицира с електронен сертификат, издаден от агенцията.

Според Кашъмов това е парадокс- търговците, които са публични личности получават защита, а гражданите ще бъдат проследявани.


Повече за планираните промени и самите законопроекти можете да намерите в новия ни сайт за регистрация на фирми.

 

 

бутони за споделяне
• Нови моменти в публикуването през 2021 г на ГФО 2020 г и Декларациите за липса на дейност за 2020 г

• КЗЛД: При публикуване на декларации за липса на дейност в интернет, можете да приложите подходът за публикуване на актове в търговския регистър

• Нови моменти в публикуването на ГФО 2019 г и Декларациите за липса на дейност през 2019 г

• Нови моменти в публикуването на ГФО 2018 г и Декларациите за фирмите без дейност през 2018 г

• НАП излъчва в интернет семинара "Данъци и осигуряване 2019"

• Според Министерство на финансите, една част от недействащите предприятия, не са длъжни да публикуват декларации за неактивност

• Според Министерство на финансите, ДЗЗД без дейност през 2017 г нямат задължение да публикуват декларации за неактивност

• Законодателен параграф 22 в закона за счетоводството във връзка с публикуването на ГФО

• НАП ще излъчва в интернет семинара „Данъци и осигуряване 2018“

• Министърът на финансите с ново Указание относно публикуването на ГФО

• НАП предупреждава, че отново се разпространява вирус от нейно име

• Ако през последните 3 години не сте публикували годишни финансови отчети, срещу Вас може да започне производство по несъстоятелност

• Данъчните дела са блокирани, по искане на Цацаров се чака тълкувателно решение от ВАС

• От НАП припомнят и предупреждават- публикувайте годишните си финансови отчети НАВРЕМЕ! Ще се налагат завишени санкции

• От Агенцията по вписванията напомнят да не се чака крайния срок за публикуването на годишните финансови отчети- ГФО

• Фирмите в България всяка година отделят по цели два месеца, за да се занимават само с данъчни*

• С нов софтуер НАП ще събира по-бързо просрочените задължения

• Промени в счетоводното, данъчно и осигурително законодателство през 2016 г

• Глобяват за липсата на Регистър на предявените рекламации

• Информационен пакет за данъчните и осигурителни промени през 2015 г

• От днес може да се подава данъчна декларация за облагане на доходите с ПИК

• Търговските регистри в ЕС ще бъдат обединени

• Съд в Пловдив осъди на 3 години затвор главен счетоводител за неплатени данъци *

• Хазяи са обявили 417 млн. лв. приходи от наем пред данъчните

• След отпадането на единната сметка за седмица са платени 125 млн. лв.

• Длъжниците към държавата сами ще решават кое задължение да погасят първо, реши парламентът

• В сила са новите държавни такси за вписвания в Агенция по вписванията

• Конституционен съд отмени единната сметка *

• Стратегия обещава цифровата администрация да заработи до 2020 г.

• Кабинетът подготвя законопроект за индивидуалния фалит

• Приходната агенция е събрала 126 млн. лв. повече от планираното през 2013 г.

• Фирмите с до 9 работници няма да правят годишен график за отпуските

• ДДС декларации и дневници на фирмите с нов софтуер от февруари

• Около 150 млн. лв. ще струва връщането на данъка върху минимални заплати през 2015 г.

• От 1-ви декември ще се плащат първо главниците по публични задължения

• Депутатите одобриха на първо четене промените за единното платежно нареждане и въвеждането на касовата отчетност на ДДС

• НАП започва да следи движението на рискови стоки

• Кабинетът одобри по-високите данъци за старите коли с катализатори

• 91% от фирмите в България ще могат да се възползват от режима на касова отчетност на ДДС

• Правителството прие промените за единното платежно нареждане

• Кабинетът обмисля промени в единната данъчно-осигурителна сметка

• Орешарски: НАП и митниците ще спрат необоснования натиск върху фирмите

• Опозицията даде на Конституционния съд единното платежно нареждане

• НАП пуска е-услуга за проверка на задължения

• Само 10 години ще се пазят писмените документи в търговския регистър

• Предложени законови промени предвиждат отпадане на банковата тайна

• Дянков очаква догодина да заработи данъчната полиция

• По 4320 лв ще струва на всеки българин издръжката на държавата през 2013 г

• 900 души са укрили доход от 45 млн. лв., твърдят от НАП

• БВП е нараснал за сметка на налозите, събрани неправомерно от бизнеса

• Санкциите срещу работници и служители без трудов договор- противоконституционни

• Администрацията отчете 2023 услуги и регулации за бизнеса

• Над половината работодатели са подали по електронен път декларацията си по закона за здравословни и безопасни условия на труд

• КЗК санкционира 4 дружества за картелно споразумение на пазара на касови апарати

• Туристическият данък се оказа противоконституционен

• Разходите за труд в България- най-високи сред страните в ЕС по данни на Евростат*

• С най-високи доходи са хората с постоянен адрес в София

• НАП пуска четири нови справки по интернет

• Дянков предлага банките да плащат също част от таксите си или да ги отменят

• Всички данъци и осигуровки могат да се плащат онлайн

• 2000 бензиностанции затварят, ако не инсталират нивомери до 20 дни

• НАП ще върне 400 млн. лв. на бизнеса до края на годината

• От риска и отговорността пред клиента зависи дали положеният личен труд от съдружник е независима икономическа дейност по ЗДДС или не

• Депутатите приеха осигурителния бюджет без разчет за увеличението на минималната заплата

• Омбудсманът поиска от КС да обяви за противоконституционна нормата за необжалваемост на глоби до 50 лв.

• Вероятно след изборите ще разберем новите минимални осигурителни прагове *

• Ще съкращават броя на банковите сметки и кодовете за осигурителните вноски

• Преговорите за минималните осигурителни прагове продължават и следващата седмица *

• НАП поиска по-високи прагове за регистрация по ДДС

• Собствениците на 47 яхти ще бъдат проверявани за съответствие на доходите

• Становище относно прилагането на Наредба № Н-8

• Типичната българска фирма- микрофирма с 2 заети лица

• Разрастват се проверките около фирмата, обвинена в неотчетането на 50 млн.оборот

• За неиздаване на фискален бон свързват предсрочно касовите апарати с НАП

• Едноличните търговци, които не подлежат на одит вече не публикуват отчети

• Край на свободния достъп до търговския регистър

• Забраната за плащания в брой над 15 000 лв важи и за сделки, сключени и преди влизането в сила на закона

• Достъпът до данните за фирмите ще струва пари и(ли) нерви

• Нов Регламент на ЕС относно общата система на ДДС

• Данните за всички фалити ще сe обявяват публично и на едно място

• Предупреждават за опит за измама с фалшиви сметки на НАП

• Влизат в сила нови ограничения за прокуристи, еднолични търговци и управители на ООД-та

• Закриването на фирми стана още по-безмислено трудно

• Прехвърлянето на фирми, след двумесечна проверка от данъчните

• Крайният срок за пререгистрация на фирмите в търговския регистър е удължен до 31.12.2011 г

• Все още крайният срок за пререгистрация на фирмите е 31 декември 2010 г

• Удължава се срокът за пререгистрация до 30.06.2011 г. Скриват данните в регистъра и проследяването на бизнес връзките става невъзможно

• След 1 януари непререгистрираните фирми няма да могат да работят

• Достъпът до Търговския регистър да бъде платен, предлагат от Министерство на правосъдието

• 3000 лева глоба за търговци, неподали годишен финансов отчет

• На 31.12.2010 г изтича крайният срок за пререгистрация на регистрираните в съдилищата фирми

• Минималният капитал за регистрация на дружества с ограничена отговорност вече е 2 лева

• 1000 лв. може да струва служебното заличаване на неработeщите фирми