ИМЕ:
ЕИК / БУЛСТАТ:
Моля въведете в първото поле - името, адреса, годината на отчета или част от тях или ЕИК/Булстат във второто поле на търсената от Вас фирма или отчет, и натиснете бутон "Търси в отчети"
НОВИНИ

• Според Министерство на финансите, една част от недействащите предприятия, не са длъжни да публикуват декларации за неактивност
 

Изтеглете от тук
ДОГОВОР С НАС
за публикуване на 
ГФО в този сайт


Вижте в "Кой, къде и до кога трябва да публикува годишните си финансови отчети- ГФО?" подробности за промените в режима за публикуване на ГФО!
Указание № УК-2/ 05.06.2017 г на Министъра на финансите относно прилагане на гл.шеста "Публичност на финансовите отчети" от Закона за счетоводството


ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

- Трябва ли да публикувам ГФО, ако
ДЗЗД-то ми е без дейност?

- Публикувахме ГФО във Вашия сайт. Как да го открием?

- Пропуснали сме да си публикуваме отчетите за 2013 г, 2014 и 2015 г. Какво да направим?

           Вижте отговорите

Изтеглете от тук бланки за ГФО за предприятия, съставящи баланс за отчетната 2017 г:

В XLC 
/ескелски/ формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
-
баланс за малки предприятия
- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълго-
трайни активи

- приложение

В PDF формат

- баланс
- баланс за микропредприятия
- баланс за малки предприятия

- отчет за приходите и разходите
- отчет за приходите и разходите за микропредприятия

- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите дълготрай-
ни активи

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за предприятия, несъставящи баланс за отчетната 2017 г
В PDF формат

Изтеглете от тук бланки на ГФО на предприятия в ликвидация:
В PDF формат

 Изтеглете от тук бланка за ГФО за ЮЛНЦ за отчетната 2017 г
В PDF формат

- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричните потоци
- отчет за собствения капитал
- справка за нетекущите /дълготрайните/ активи

Данъчни и бизнес закони към 17.01.2017 г

Разгледайте 
 специализирания 
ни сайт за 
регистрация на фирми
Още повече 
информация за 
това как да 
се възползвате от 
услугите ни, ако не 
сте във Варна, 
новини, Вашите 
права, какво се случва
с непререгистрираните в срок търговци, цени и услуги, 
често задавани 
въпроси, анкети и др 
 

Държавен вестник на Република България

Официален вестник на Европейския съюз

Проверка в Централния регистър към Министерство на правосъдието за вписани в обществена полза юридически лица с нестопанска цел

Търговски регистър

Национална агенция за приходите

Система "Въпроси и отговори" към Националната агенция за приходите

Лихвен калкулатор за задължения към НАП и НОИ


 
 
 
ОТЧЕТИ ГФО ФИРМИ
 
 

над 13 600 бр. ГФО
публикувани до сега
в нашите сайтове   
до 04
.05.2018 г - 10.00 ч                            
                                                               

                                                                 
Важно! На този сайт се намират само ГФО, изпратени на
                                                                                         имейл или хартия. Ако сте извършили автоматично публикуване,
                                                                                         т.е. публикували сте Вашият ГФО директно чрез форма за
                                                                                         публикуване, трябва да го потърсите, тук:
                                                                                         https://www.new.публикуваненагфо.com/ 

                                                                                        
                                                                                         !!! Информацията относно публикуването на ГФО е актуална
                                                                                         за Кампания ГФО 2017 г, със срок за публикуване 30.06.18г
                         

Автоматично публикуване на годишен финансов отчет- ГФО за 2017 г само за 7 лв от тук!
краен срок 30.06.2018 г
Н
езабавно публикуване. Отсрочено плащане.
Възможност за on-line за плащане
Удостоверение за публикуван финансов отчет
или
Публикуване на ГФО чрез оператор за 10 лв от тук!


         


              


                                        

Публикуването на годишен финансов отчет- ГФО в специализираните интернет издания на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД и съответната такса, заплатена еднократно, осигуряват изисквания от чл.38, ал.7 от Закона за счетоводството 3-годишен неплатен свободен достъп до Вашите годишни финансови отчети-ГФО.
 
 
Съгласно Закона за счетоводството  ВСИЧКИ предприятия, освен бюджетните предприятия и едноличните търговци, неподлежащи на независим финансов одит, са длъжни да публикуват годишните си финансови отчети- ГФО 2017 г в срок до 30 юни 2018 г

Съгласно последните промени в Закона за счетоводството- чл.38, ал.9, т.2, в сила от 01.01.2018 г, всички предприятия, които не са извършвали дейност по смисъла на § 1, т.30 от ЗСч, не публикуват годишни финансови отчети- ГФО, но са задължени в срок до 31 март на следващата година да публикуват в търговския регистър декларация, с която да декларират това обстоятелство.

Тъй като не всички предприятия са вписани в търговския регистър, очевидно това изискване е неизпълнимо по отношение на тях и остава въпросът как следва да се постъпи с всички предприятия, вписани в други регистри- ДЗЗД, търговски представителства, осигурителни каси , адвокатски и нотариални дружества, читалища и пр, както и с непререгистрираните юридически лица с нестопанска цел в обществена полза /ЮЛНЦ/, които имат срок за пререгистрирация в ТР до 31.12.2020 г, но още от 2018 г са задължени да публикуват ГФО и декларации по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч в търговския регистор, съответно до 30.06.18 г или 31.03.18 г

Според правно неангажиращо мнение на Дирекция "Данъчна политика" на Министерство на финансите:
- Предприятията, които не се вписват в ТР и не са ЮЛНЦ- ДЗЗД, ТП, адвокатски и нотариални дружества, осигурителни каси, нямат задължение да публикуват декларации по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за това, че не са извършвали дейност по смисъла на § 1, т.30 от ДР на ЗСЧ през предходната година.


- ЮЛНЦ в обществена полза, които не са пререгистрирани, не публикуват ГФО и декларации за неактивност до пререгистрирането си в търговския регистър.

- ЮЛНЦ в частна полза, които не са пререгистрирани и не са извършвали дейност, не публикуват декларации за активност.

Повече по темата и самите мнения на Дирекция "Данъчна политика" към Министерство на финансите, можете да намерите тук.

Ако желаете, можете да публикувате декларации по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч за неизвършвалите дейност през 2017 г, предприятия по чл.38, ал.1, т.3 /неподлежащите на вписване в търговския регистър/, както и на непререгистрираните ЮЛНЦ и при нас, при условията за публикуване на ГФО, но отново напомняме, че съгласно ЗСч това трябва да стане в търговския регистър и всяко друго мнение е правно неангажиращо.

 
     
 
 

Кой, къде и до кога трябва да публикува годишните си финансови отчети- ГФО?

Съгласно Закона за счетоводството, бюджетните предприятия и едноличните търговци, неподлежащи на независим финансов одит, НЕ ПУБЛИКУВАТ годишни финансови отчети- ГФО за годините, в които не са подлежали на одит. Кои предприятия подлежат на задължителен финансов одит, вижте в чл.37 от Закона за счетоводството.

На основание чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч, годишни финансови отчети- ГФО, не публикуват и предприятията, които не са извъшвали дейност по смисъла на § 1, т.30 от ДР на ЗСч на същия закон, като в този случай, те са задължени до 31 март на следващата календарна година да публикуват декларация, с която декларират това обстоятелство в търговския регистър. Примерна декларация можете да свалите от тук.
Ако въпреки това желаете да публикувате отчетите си в интернет, ние сме готови по Ваше желание да ги публикуваме.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО публикуват до 30.06. на следващата календарна година:
В икономически издания или интернет: 
1.
Всички неперсонифицирани дружества /дружества по Закона за задълженията и договорите- ДЗЗД или граждански дружества, включително консорциуми по ЗЗД/.
2. Всички юридически лица с нестопанска цел в частна полза.
3. Търговските представителства, читалищата, взаимоспомагателните каси, адвокатските и нотариалните дружества, настоятелствата- училищни, читалищни, към детски заведения и църковни, регистрираните вероизповедания, сдружения на етажна собственост, всякакъв вид професионални сдружения.
4. Чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност, които не подлежат на вписване в Търговския регистър.

В Търговския регистър: 
1. Всички вписани в търговския регистър субекти- Едноличните търговци, без тези, които не подлежащи на независим финансов одит, ЕООД, ООД, СД, КА, КДА, ЕАД, АД,  Европейски обединения по икономически интереси, Европейски дружества и Европейски кооперативни дружества, клонове на чуждестранни търговци и кооперации, вписани в търговския регистър.
2. Юридическите лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, определени в обществена полза.
3. Всички предприятия, които не са осъществявали дейност по смисъла на § 1, т.30 от ДР на ЗСч през предходната година, в срок до 31 март на следващата година, публикуват в търговския регистър декларация, с която декларират това обстоятелство. Примерна декларация можете да свалите от тук.

Вижте повече за възможностите за публикуване на ГФО- годишните финасови отчети в Търговския регистър. 

Въпреки, че предприятието Ви може да не попада сред задължените да публикуват отчетите си в интернет, ние сме готови по Ваше желание да ги публикуваме.

Ако сте пропуснали да публикувате отчетите си за някоя от миналите години, не се притеснявате да ни ги изпратите- ще ги публикуваме.
 
     
 
Какви са САНКЦИИТЕ?

Публикуването на ГФО- годишният финансов отчет или декларация, че не сте извършвали дейност, ако не сте извършвали такава, е задължително.

Последствията от неизпълнението на това законово задължение са:

По Закона за счетоводтвото:
Глоба от 200 до 3000 лева за виновното лице, а за юридическо лице или едноличен търговец - имуществена санкция от 0.1 до 0.5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лева, като при повторно нарушение, санкцията е в двоен размер.

По Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел:
Глоба от 500 до 1000 лева, като ако след налагането на глобата, задълженото лице не представи годишния финансов отчет за вписване- глоба от 500 до 1000 лева всеки месец до представянето на ГФО за публикуване.

По Търговския закон:
Ако през последните 3 години не са заявени за публикуване годишните финансови отчети на търговеца, се предполага, че той е несъстоятелен и срещу него може да започне производство по несъстоятелност.
Ако през последните 3 години не са заявени в срок за публикуване годишните финансови отчети на търговеца, той не може да се полза от производство по стабилизация.

 
     
 
От какво се състои ГФО и какво подлежи на публикуване?

Годишен финансов отчет- ГФО


Пълният годишен финансов отчет- ГФО, съгласно чл.29, ал.1 и 2 от ЗСч, във връзка с т.2 от Национален счетоводен стандарт 1 "Представяне на финансови отчети", се състои от:

1. Счетоводен баланс
2. Отчет за приходите и разходите
3. Отчет за паричните потоци
4. Отчет за собствения капитал
5. Приложение, включително Справка за нетекущите /дълготрайни/ активи.

Съгласно чл.29, ал.4 и 5 от Зсч във връзка с т. 24.3 от НСС 1, микропредприятията, т.е.тези, които към 31 декември на текущия отчетен период не недвишават най-малко два от следните показатели: 1. балансова стойност на активите- 700 000 лв, 2. нетни приходи от продажби- 1 400 000 лв и 3. средна численост на персонала- 10 души, с изключение на инвестиционните дружества и финансовите холдингови дружества, може да не съставят приложение, ако условните задължения по т. 24.2, б.“г“ и предоставените аванси и кредити по т. 24.2, б.„д“ от НСС 1, както и информацията относно придобиването на собствени акции по чл.187д от Търговския закон, е оповестена в бележка под линия към баланса, и в тези случаи техният ГФО може да се състои само от:

1. съкратен баланс по раздели и
2. съкратен отчет за приходите и разходите по раздели.

Съгласно чл.29, ал.6 от ЗСч, ГФО на малките предприятия, т.е.тези, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показатели: 1. балансова стойност на активите- 8 000 000 лв, 2. нетни приходи от продажби- 16 000 000 лв и 3. средна численост на персонала- 50 души, може да се състои само от:

1. съкратен баланс по раздели и групи,
2. съкратен отчет за приходите и разходите по раздели и групи и
3. приложение

На основание чл.29, ал.8 от ЗСч, микро и малките предприятия по избор могат да съставят пълен комплект финансови отчети.

На основание чл.29, ал.9 от ЗСч, средните и големите предприятия, както и предприятията от обществен интерес, независимо от това дали са микро, малки, средни или големи, съставят годишен финансов отчет- ГФО в пълен комплект.
Средни предприятия са тези, които не са малки и към 31 декември на текущия отчетен период не недвишават най-малко два от следните показатели: 1. балансова стойност на активите- 38 000 000 лв, 2. нетни приходи от продажби- 76 000 000 лв и 3. средна численост на персонала- 250 души, а големи- тези, които за текущия период надвишават показателите за средни предпиятия.


Годишни доклади

На основание чл.39 от Зсч предприятията изготвят и годишен доклад за дейността.

На основание чл.42 от Зсч, микро и малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит и не са инвестиционни дружества и финансови холдингови дружества, могат да не изготвят годишен доклад за дейността, ако информацията относно придобиването на собствени акции по чл.187д от Търговския закон е оповестена в приложението към ГФО или в бележка под линия към баланса.

На основание чл.43 от Зсч, микро, малките и средните предприятия могат да не включват в доклада за дейността си нефинансова информация.

На основание Чл.40 от Зсч във връзка с Параграф 1, т.22, букви „а“, „б“ и „в“ от Допълнителнитге разпоредби на ЗСч, предприятията, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар в държава-членка на ЕС, кредитните институции и застрахователите и презастрахователите, включват в доклада си за дейността и декларация за корпоративно управление, съгл.Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

На основание чл.41 от Зсч, големите предприятия от обществен интерес с над 500 души среден брой служители през финансовата година, включват в доклада си за дейността и нефинансова декларация.

На основание чл.53, ал.1 от Зсч, големите предприятия и предприятията от обществен интерес, извършващи дейност в добивната промишленост или в дърводобива от девствени гори, изготвят и публикуват едновременно с годишния доклад за дейността си и годишен доклад за плащанията към правителства.


Какво се публикува?

Съгласно чл.38 от Закона за счетоводството се публикуват годишният финансов отчет- ГФО на предприятието и годишните доклади, когато трябва да има такива, приети от Общото събрание на съдружниците / акционерите или съответния орган.

На основание чл.38, ал.4 от ЗСч, във връзка с Параграф 3 от Допълнителните разпоредби на Зсч, микро и малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите- ОПР и докладите за дейността, когато трябва да имат такива, т.е.микропредприятията могат да публикуват само изготвения, съгласно изискванията и избора им, баланс- пълен или съкратен, а малките предприятия- само баланс и приложение.

Не подлежи на задължителна публикация Годишния отчет за дейността / ГОД / на предприятието по чл.92, ал.3 от ЗКПО /пълните справки, предоставяни на Националния статистически институт и НАП/, но по Ваше желание можем да го публикуваме.

 
   
 
Някои особености във връзка с публикуване на ГФО?

ВАЖНО!!! Тъй като за първа година годишни финансови отчети- ГФО ще се съставят и публикуват по новия Закон за счетоводството, публикуван в ДВ.95/2015 г, за първи път се очаква Агенцията по вписванията да следи, съответно е възможно да отказва вписване при липсата на информация в ГФО, изисквана по чл.25 от закона, както следва:
- наименованието на предприятието,
- правната му форма,
- седалище и адрес на управление,
- информация, ако предприятието е прекратено,
- регистърът, в който предприятието е вписано,
- регистрационният номер на предприятието от този регистър,
- трите имена на ръководителя на предприятието и на съставителя на ГФО или на управителя на съставителя на ГФО, ако съставителят е счетоводно предприятие,
- печатът на предприятието и ако ГФО е съставен от счетоводно предприятие, печатът и на счетоводното предприятие,
- ако предприятието подлежи на независим финансов одит- подписите и печатите на лицата, извършили одита.

Годишните финансови отчети- ГФО на Едноличните търговци, които водят едностранно счетоводство и на микропредприятията, които не са извършвали дейност през отчетния период по смисъла на Параграф 1, т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, могат да се съставят и подпишат и от собствениците или съдружниците на тези предприятия.

Предприятията, които съгласно чл.37 от Закона за счетоводството, подлежат на независим финансов одит, на основание чл.38, ал.3, задължително публикуват годишните си финансови отчети и доклада си за дейността във вида и с текста, въз основа на които одиторът е изразил становището си. На публикуване подлежи и пълният доклад текст на одиторския доклад.

На основание чл.38, ал.5 от ЗСЧ, акционерните дружества /АД/, командитните дружества с акции /КДА/ и дружествата с ограничена отговорност /ООД/, които са средни или големи или предприятия от обществен интерес, публикуват и:
1. Информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и
2. Решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.

На основание чл.38, ал.6 от Зсч., годишният финансов отчет на предприятие майка, което изготвя консолидиран финансов отчет, се публикува едновременн с консолидирания финансов отчет на групата, заедно с годишните доклади по глава седма към тях.

На основание чл.51 от Зсч предприятията от обществен интерес, които са предприятия майки в голяма група, която към 31 декември надхвърля на консолидирана основа критерия за среден брой служители 500 души за финансовата година, включват в консолидирания доклад за дейността, консолидирана нефинансова декларация с информация по чл.48, ал.2 от Зсч.

На основание чл.58 от Зсч, предприятията майки, които извършват дейност в областта на добивната промишленост или дърводобива от девствени гори и които са задължени да съставят консолидирани финансови отчети, съставят и консолидиран доклад за плащанията към правителства.

На основание чл.61 от Зсч, предприятията майки на малки и средни груги, в които няма свързани предприя от обществен инстерес, могат да не съставят консолидирани доклади за плащания към правителства.

 

Какво трябва да направите, за да публикувате ГФО в този сайт?

Ако Вашите отчети, трябва да бъдат публикувани в интернет и желаете да ги публикувате на този сайт, изпрате ни ги на електронната ни поща: otcheti.firmi@gmail.com , заедно с данните на предприятието: пълно наименование по регистрация, седалище и адрес на управление, ЕИК/БУЛСТАТ, представляващ, съставител на отчета и одитор, ако има такъв. Това можете да направите 7 дни в седмицата, по всяко време на денонощието. Поради съображения за сигурност, файлове с отчети не се приемат чрез Skype. 

Заплатете съответната такса по един от посочените по-долу начини:
1. По банковата сметка на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД: IBAN: BG58 BPBI 7945 1064 2180 02 ; BIC: BPBIBGSF
"Юробанк България" АД /Пощенска банка/- клон Варна.
Можете да направите плащането в с платежно нареждане или в брой на гише в Пощенска банка, като при плащане на гише ще Ви удържат такса 2,50 лв. Ако не желаете да плащате банкова такса за превода, вижте някои от по-евтините начини за плащане по-долу.

Изтеглете от тук:
вносна бележка за публикуване на ГФО или 
♦ платежно нареждане за публикуване на ГФО
Най-близкият до Вас клон на Пощенска банка можете да намерите от тук

2. Чрез микросметка в ePay.bg- необходимо е да имате регистрация в ePay.bg и в този случай системата не удържа такса за плащането. Плащането трябва да бъде извършено към микросметка с КИН 9147982678. Моля, при плащане по този начин, при изпращането на отчетите на имейла ни, задължително изпратете и информация за титуляра на микросметката в ePay.bg, за да можем да обвържем Вашето плащане с публикуваните ГФО.
Към сайта на Ипей АД

3. Чрез Изипей /Easypay/ по нашата микросметка- можете да ползвате някое от означените с цветна иконка върху картата, бюра на Easypay в страната, като таксата за плащане на суми до 10,00 лв е 0,17 лв. Необходимо е да заявите, че желаете да платите по микросметка и да знаете ЕИК на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД- 103134023 или КИН на микросметката- 9147982678. Ако съобщите вместо това нашата банкова сметка, ще Ви извършат друга услуга с по-високи такси. Моля, като основание за плащането посочете за публикуването на ГФО на кое предприятие плащате. За да сте сигурни, че в избраното от Вас, бюро могат да извършат такова разплащане, проверете предварително по указанитепо указаните в пълния списък на офисите на Изипей телефони, които можете да намерите от пълния списък на офисите на Изипей.
Най-близкото до Вас, бюро на Изипей, можете да намерите от тук.


4. Чрез услугата "Запис по банкова сметка" на "Български пощи" АД- можете да наредите сумата от кой да е клон на пощата в страната по сметката ни в Пощенска банка. Таксата за суми до 10,00 лв е: 0,85 лв без текстово съобщение в нареждането и 1,15 лв с текстово съобщение в нареждането. Необходимо да е знаете получателя на сумата- "АВЕ КОМЕРС" ЕООД и номера на сметката в Юробанк България АД /Пощенска банка/, посочен по-горе. Ако като наредител е вписано предприятието, чийто отчет се публикува не е необходимо да пускате и съобщение към платежното нареждане. Такова е задължително да има, когато наредителят е различен от предприятието, чийто отчет се публикува.
Моля, имайте предвид, че така сумите и информацията кой и за кого е платил пристигат по-бавно от обичайното- за около 7 дни, за това моля, ако сте платили по този начин, да ни изпратите заедно с отчета и копие от бележката за извършеното плащане.
Най-близкия до Вас клон на "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" АД можете да намерите от тук.

!!! ВАЖНО!!! При плащане, моля винаги посочвайте за публикуване на ГФО на кое предприятие плащате !!! 

Електронна фактура със съдържание: “Публикуване на ГФО за ..... година за 3 години от датата на публикуване.” ще получите на имейла, от който са изпратени отчетите. Ако желаете да получите хартиена фактура, моля посочете това изрично, като можете да я получите на място при нас или да Ви я изпратим, на посочен от Вас адрес, с обикновено или препоръчано писмо с обратна разписка срещу съответната допълнителна такса за покриване на пощенските разходи, посочена по-долу.

Ако нямате възможност да ни изпратите отчетите си на посочения имеал, може да ни ги предоставите или изпратите на адреса на дружеството в гр.Варна, ул.”Дръзки” 13, п.код 9000, където ще ги сканираме и подготвим за публикация срещу посочената по-долу такса.

От тук можете да свалите Общите условия /договор с Вас/ за публикуване на финансови отчети.
 
     
 
 

Колко ще Ви струва публикуване на ГФО- годишен финансов отчет за 2017 г в този сайт?

Ако изпратите годишния финансов отчет / ГФО / на имейла ни

10,00 лв

Публикуване на ГФО за 2 години наведнъж, изпратени на имейла ни 18,00 лв
Публикуване на ГФО за 3 години наведнъж, изпратени на имейла ни 24,00 лв
Публикуване на ГФО за 4 години наведнъж, изпратени на имейла ни 32,00 лв
Публикуване на ГФО за 5 години наведнъж, изпратени на имейла ни 40,00 лв
Ако изпратите или предоставите годишен финансов отчет /ГФО/ 
на хартиен носител
15,00 лв
За публикуване на ГФО за повече години наведнъж, когато ГФО е 
предоставен или изпратен на хартиен носител, на година:
14,00 лв

Допълнителна такса за изпращане на хартиена фактура по пощата с обикновено писмо- 1,00 лев на пратка. Ако множество фактури се изпращат с една пратка, се дължи само една такса от 1,00 лв.
Допълнителна такса за изпращане на хартиена фактура по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка- 2.50 лева на пратка. Ако множество фактури се изпращат с една пратка, се дължи само една такса от 2.50 лева.
!!! Трябва да заплатите някоя от допълнителните такси за изпращане на хартиена фактура по пощата, само ако желаете такава услуга.


!!! Нямате законово задължение за публикуване на Годишните отчети за дейността / ГОД / по чл.92, ал.3 от ЗКПО /пълните справки, предоставяни на Националния статистически институт и НАП/, но ако желате ще ги публикуваме, като таксите за това са, както следва:
1. Такса за публикуване на Годишен отчет за дейността- 30,00 лв
2. Такса за сканиране на Годишен отчет за дейността- 30,00 лв

В посочените цени е включен предвиденият от Закона свободен, неплатен достъп до Вашите отчети- 3 години след датата на публикуването им.

Цените са окончателни и върху тях не се начислява ДДС.


 
     
 
Отчетите се публикуват във вида, в който са предоставени и “АВЕ КОМЕРС” ЕООД не носи отговорност за вида и съдържанието на представените документи и информацията в тях.


Контакти:

“АВЕ КОМЕРС” ЕООД

гр.Варна, 9000, ул.”Дръзки” 13
e-mail: otcheti.firmi@gmail.com
ЕИК 103134023
управител: Гинка Радева
тел/факс: 052/630-087
мобилен Мтел: 0886/432-833
мобилен Вивател: 0888/349-286

"АВЕ КОМЕРС" ЕООД е вписано, като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД в Публичния регистър, воден от Комисия за защита на личните данни под рег.№ 150265.

Посетете специализирания ни сайт за регистрация на фирми!

                                                                                                                                                                   бутони за споделяне 

Етикети: годишен финансов отчет, годишни финансови отчети, финансов отчет, финансови отчети, отчет, отчети, гфо, ГФО, закон за счетоводството, публикуване, публикуване на гфо, публикуване на ГФО, публикуване на годишен финансов отчет, публикуване на отчети, публикуване на отчет, онлайн, on-line, баланс, одитор, приходи, разходи, фирма, БУЛСТАТ, ЕИК, специализирано интернет издание за публикуване на гфо, специализиран сайт за публикуване на гфо, национален регистър за публикуване на гфо, firmeni otcheti, gfo, firmeni, otcheti, publikuvane, otcheti.com, гражданско дружество, неперсонифицирано дружество, ДЗЗД, НПО, СНЦ, сдружение, фондация, асоциация, ЮЛНЦ, осигурителна каса, търговско представителство, одит, кой трябва да публикува гфо, къде трябва да се публикуват ГФО, до кога трябва да се публикуват гфо, до кога е крайния срок, краен срок, какво трябва да се публикува, как да публикувам гфо, колко струва публикуване на гфо


Внимание! Всички права запазени!
Това издание или отделни негови части, включително идея, оформление, графики, изображения, текстове, алторитми са продукт на труда на екипа на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД, поради което всяко размножаване, цитиране, копиране, публикуване, предаване, въвеждане в информационни системи, по какъвто и да е начин, без изрично писмено съгласие на "АВЕ КОМЕРС" ЕООД или без позоваването на този сайт, включително с линк към него, ще се смята за нарушаване на правата, обект на защита на Закона за авторското право и сродните му права и ще се преследва по съответен административен и/или съдебен път.Този сайт ползва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране и ако продължите да взаимодействате с него, ние приемаме, че сте съгласни с това. Моля, ако не сте съгласни с ползването на бисквитки от наша страна, прекратете ползването на сайта.

фирми
 
Публикуване на годишни финансови отчети /ГФО/ от 2007 г